II. Aktuální politické otázky

Volební program 2021

Státní finance a ekonomika

A. Státní finance a ekonomika

V rámci žádoucího konceptu dlouhodobě vyrovnaných veřejných rozpočtů je třeba konstatovat, že aktuální nastavení příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu (s přispěním vlády a v některých ohledech i s částí opozice) by perspektivně neumožňovalo udržet financování současné úrovně sociálního státu, aniž bychom riskovali tzv. řecký scénář, tedy ztrátu kredibility na finančních trzích a z ní vycházející nárůst nákladů na obsluhu státního dluhu.

Kromě krátkodobého zmrazení státních výdajů a rychlé analýzy možnosti úspor na výdajové straně se jako žádoucí jeví do řešení zapojit mezinárodní kapitál, který dnes naši zemi často opouští, (což není chyba jeho vlastníků, ale politické reprezentace, která jim nedokáže nabídnout perspektivu pro další investování). Pokud stát systémově zvýhodní investice do sociálních, zdravotních a dalších služeb, u nichž hrozí, že nebudou moci být dlouhodobě státem hrazeny, pak je možné takový výpadek s pomocí soukromého kapitálu překlenout, což pro ekonomiku zajistí další multiplikační efekty (pracovní místa, spotřeba, odvody).

Ve střednědobém výhledu chceme napravit současný neblahý stav, kdy výběr daní je zcela oddělen od jejich výdajů, kdy daně vybírá – pro občana zcela anonymní – finanční úřad, který je převede do centrálního rozpočtu, odkud jsou, podle rozpočtových pravidel, přeposílány z malé části do rozpočtu EU, nejvíce do rozpočtů ministerstev, částečně pak do rozpočtů krajů a obcí. U nich je tak zcela odstraněna odpovědnost za utrácení peněz vybraných od spoluobčanů, na straně občanů pak je zcela eliminována možnost účinně kontrolovat, na co jsou jejich peníze vynakládány. Chceme změnit daňovou soustavu a správu daní tak, aby výdaje měst a obcí byly financovány převážně z daní z nemovitostí (jako dosud) a z daní z příjmů, které by však vybíraly obce samy, část by si ponechaly a část by odvedly do rozpočtu země (resp. před změnou na zemské zřízení do rozpočtu kraje). Obce i země by mohly – v určitém rozmezí – určovat vlastní daňovou sazbu, takže by se výše daní a z nich plynoucích veřejných výdajů mohla stát předmětem politiky i na úrovni obcí a zemí. Podstatným přínosem této změny bude výrazné omezení anonymního charakteru veřejných peněz – je zásadní rozdíl, jestli zastupitelstvo obce rozhoduje o penězích, které do rozpočtu obce přišly odněkud shůry, nebo když rozhoduje o penězích, vybraných od sousedů a spoluobčanů. Stejně tak je zásadní rozdíl mezi anonymním zaplacením daně finančnímu úřadu a zaplacením daně své obci, kde každý může sledovat, jak je s jeho penězi nakládáno. Do systému výběru a veřejných výdajů tak bude vložen zásadní kontrolní prvek, který ve střednědobém výhledu povede k podstatnému zefektivnění výdajů na úrovni obcí, přičemž se tento kontrolní princip promítne prostřednictvím zemských sněmů i do efektivity hospodaření zemí, byť v menší míře.

Za naprosto zásadní považujeme, aby daňový systém byl dlouhodobě stabilní, srozumitelný a předvídatelný, a to včetně sazeb jednotlivých daní.

Podpora ze strukturálních fondů EU je pro českou ekonomiku, krajinu i společnost obrovskou příležitostí, která není využita optimálně. Ve všech dosavadních obdobích byly operační programy roztříštěné, neměly jednotná pravidla, pokyny se měnily i v průběhu financování, velmi nepřátelské byly i aplikace pro podávání a administraci žádostí.

Pravidla pro využívání strukturálních fondů trpí tradičním neduhem – zdejší úředníci si dalece nad rámec požadavků EU vymýšlejí další požadavky, které musí žadatel splnit. Na druhou stranu jsou operační programy nastaveny tak, že z nich lze financovat i projekty zcela zbytné, a to nemluvě o financování projektů, které ani neodpovídají požadavkům (Čapí hnízdo je nejznámější, nikoli ale jediný případ). Přitom programy řízené přímo z EU jsou řádově méně byrokraticky náročné a většina požadavků je logická a srozumitelná.

V počínajícím novém programovém období 2021–2028 budeme usilovat o to, aby operační programy byly srozumitelné, nevyžadovaly větší byrokratickou zátěž, než stanoví požadavky EU, aby výzvy k podávání projektů i příručky pro žadatele byly zveřejňovány s dostatečným předstihem a aby příslušný software klienta žádostí přátelsky provedl.