II. Aktuální politické otázky

Volební program 2021

i. zdravotnictví

Nastal čas k urychlenému návratu celého systému zdravotní péče do stabilizovaného stavu z doby před vyhlášením pandemických opatření a k vyvození závěrů z průběhu koronavirové epidemie:

Především je nutno konstatovat, že systém primární zdravotní péče prokázal svoji akceschopnost, robustnost a stabilitu. Dostupnost a rychlost kvalitní lékařské péče i mimo velká sídelní centra a zejména na venkově byla zásadní pro včasné zachycení a léčbu onemocnění již na tomto základním stupni a významnou měrou tak předešly náporu na centralizovaná pracoviště a jejich přehlcení. Systém decentralizované primární péče je proto nutno zachovat, resp. nadále posilovat.

Naproti tomu, chaos v přijímaných opatřeních, jejich rozpor s platným právem a plošně diskriminační charakter jasně ukázal, jak je nefunkční systém centrálního administrativního řízení zdravotnictví. Neustálé výměny ministrů zdravotnictví a jiných osob na vedoucích pozicích byly více motivovány politickými rozhodnutími, intrikami a očekáváním loajality, než odborností a praxí kandidátů.

Je nutné nastavit transparentní pravidla pro fungování externích odborníků a odborných skupin, pokud na základě jejich doporučení vyhlašuje ministerstvo nebo vláda nějaká opatření. Exekutiva musí být s to taková opatření srozumitelně zdůvodnit a nést za jejich realizaci plnou odpovědnost.

Nárůst požadavků na kapacitu jednotek intenzivní péče odhalil skutečnost, že největším problémem nebyl nedostatek přístrojového vybavení JIP, ale nedostatek kvalifikovaného personálu. Je proto nezbytné vytvořit veškeré podmínky pro urychlené personální doplnění této klíčové části zdravotnictví.

Pro posílení systému primární péče, jakož i pro personální doplnění kapacity specializovaných pracovišť je nezbytné systémové zvýšení platů zdravotního personálu. Je nutno postupně eliminovat současnou praxi, kdy pracovníci ve zdravotnictví musí vykonat bezpočet přesčasů a služeb, aby se, i za cenu jejich enormního přetížení a vyčerpání, jejich odměny alespoň přiblížili ohodnocení, které dostávají jejich kolegové v Rakousku, Německu a ostatních srovnatelných zemích Evropy. Vládou a ministerstvem jednorázově narychlo schvalované jednorázové příspěvky a odměny odměn, které často ani nedoputují k lékařům a sestrám, jsou nekoncepční a problém neřeší.

Pokud po návratu k normálnímu fungování zdravotnictví dojde k očekávanému navýšení počtu prevencí nezachycených případů závažných civilizačních chorob (onkologická onemocnění, nemoci oběhové soustavy a poruchy látkové výměny, zejména diabetu), bude nezbytné navýšit kapacity specializovaných pracovišť, včetně zřízení národního onkologického centra.

S rozvojem nejnovějších vědeckých poznatků a jejich aplikací v praktické medicíně budou nutně stoupat náklady léčby. Současný systém hrazení lékařské péče však nijak nebrání zbytečným výdajům, ani nepodporuje snahy o zefektivnění výdajů, mj. proto, že zdravotní pojištění ve skutečnosti je zdravotní daní, kterou přerozdělují organizace, nazývané zdravotními pojišťovnami. Aktuálně navíc chaotická protiepidemická opatření odčerpala z těchto přerozdělujících organizací obrovské finanční prostředky, které mohou v budoucnosti chybět na prevenci a léčbu závažných onemocnění. Bude proto nezbytné do systému financování zdravotnictví zavést prvky, které posílí účast pacientů na kontrole výdajů, s cílem omezit plýtvání dostupnými prostředky. Prvním krokem bude zavedení úhrady zdravotnických výkonů pacientem, jemuž budou výdaje následně uhrazeny jeho zdravotní pojišťovnou. Už tento prvek významně omezí vícenásobné nebo předražené vykazování zdravotnických úkonů. Cílovým stavem bude přeměna současné zdravotní daně ve skutečné zdravotní pojištění, poskytované skutečnými zdravotními pojišťovnami, jejichž produkty budou založeny na standardní pojistné matematice. Budou nicméně přísně regulovány tak, aby nebyli vyloučeni nebo znevýhodněni klienti s nezaviněnými těžkými chorobami nebo poruchami. Zavedení těchto samoregulačních prvků přirozeně povede ke spoluúčasti pacientů při krytí nákladů léčby zcela banálních onemocnění, ve prospěch z pojištění plně hrazené nejlepší dostupné péče u onemocnění závažných.