Stanovy

Stanovy strany

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

IČO: 44266740, číslo registrace MVČR: VSC/1-3275/91,

projednané a schválené usneseními generálních sněmů strany,

poslední aktualizace: dne 25. listopadu 2017 v Praze

Preambule

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vyjadřuje hlubokou úctu bývalé opoziční skupině České děti, která v roce 1988 vydala manifest vyhlašující obnovu Českého království. Tento akt považuje za počátek organisovaného monarchistického politického hnutí v podmínkách republikánské formy českého státu a výzvu, kterou s veškerou ctí a odpovědností bude rozvíjet a realizovat.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) představuje politickou stranu reprezentující zájmy a práva všech, kteří považují český stát za svoji vlast. Ve svých cílech, zásadách a činnosti navazuje na více než tisícileté pozitivní tradice české státnosti, neodmyslitelně spjaté s existencí monarchie a společenskou morálkou založenou na křesťanské víře. Ústavními a demokratickými prostředky směřuje k zachování, rozmnožení a ochraně všech historicky vzniklých a vznikajících kulturních hodnot v kontextu evropské civilizační spolupatřičnosti; zejména těch, které podporují důsledné uplatňování lidských práv a svobod, vysokou společenskou morálku a zodpovědnost každého jednotlivce, stejně jako politickou, ekonomickou a sociální stabilitu a prosperitu.

Hlava I. - Úvodní ustanovení

Čl. 1 Název a zkratka politické strany

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), ve zkratce Monarchiste.cz. (dále jen „Strana“).

Čl. 2 Sídlo Strany

Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1.

Čl. 3 Rozsah působnosti Strany

Na území českého státu.

Čl. 4 Předmět činnosti Strany

Politické působení v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5 Internetová adresa Strany

www.korunaceska.cz

Hlava II. - Základní programové zásady Strany

Čl. 5 Programové zásady Strany

5.1 Být státotvornou, morálně silnou a důslednou politickou stranou;

5.2 prosazovat politiku jako službu společnosti k její trvalé stabilitě a soudržnosti;

5.3 účelně restrukturalizovat orgány a instituce státní moci;

5.4 usilovat o zajištění bezpečnosti a zvyšování mezinárodní prestiž českého státu;

5.5 podílet se na morální, politické, právní, sociální a kulturní obrodě společnosti;

5.6 vždy obhajovat lidská práva, svobodu a důstojný život pro každého člověka;

5.7 rehabilitovat hodnoty vzniklé během tisícileté existence české státnosti;

5.8 vždy považovat životní prostředí za nedílnou součást našeho kulturního bohatství;

5.9 důsledně prosazovat rovnoprávnost, ochranu a rozvoj všech forem vlastnictví;

5.10 prosazovat české zájmy v procesu evropské integrace;

5.11 důsledně se řídit morálními principy křesťanství;

5.12 obnovit demokratickou cestou parlamentní monarchistickou formu českého státu.

Hlava III. - členství ve Straně, práva a povinnosti členů

Čl. 6 Členství ve Straně

6.1 Členem Strany se může stát každý český státní občan, který:

– je starší 18 let;

– je morálně a trestně bezúhonný;

– není členem jiné politické strany nebo politického hnutí;

– souhlasí se stanovami a programem strany;

– podá k předsednictvu Strany řádně vyplněnou přihlášku;

– nebyl placeným funkcionářem KSČ a SSM nebo zaměstnancem či příslušníkem 2. nebo 10. Správy StB ani příslušníkem Lidových milicí.

6.2 Členství vzniká rozhodnutím předsednictva Strany, po vyjádření příslušného hejtmana, resp. místní nebo místně příslušné regionální společnosti, a po uhrazení členského příspěvku. Zemský hejtman a jemu podřízené organizační složky mají na vyjádření 30 dní, pokud se nevyjádří, může předsednictvo rozhodnout na základě vlastního uvážení.

Čl. 7 Práva a povinnosti členů Strany

7.1 Člen Strany má právo:

– působit ve prospěch strany v oblasti, která je mu profesně či zájmově nejbližší;

– podílet se na činnosti strany a na rozšiřování a zkvalitňování její členské základny;

– být včas informován o všech otázkách týkajících se činnosti strany a vlastních úkolů;

– volit a být volen do všech orgánů Strany za podmínek dle těchto stanov;

– pravidelně se zúčastňovat stanovených jednání orgánů strany, jichž je členem;

– navrhovat všem orgánům Strany své připomínky a náměty;

– zvolit si příslušnost k Místní společnosti Strany (každý člen může v jeden čas příslušet toliko k jedné Místní společnosti Strany).

7.2 Člen Strany je povinen:

– důsledně respektovat platné zákony českého státu, stanovy a program Strany;

– trvale dbát o svoji bezúhonnost a dobré jméno Strany na veřejnosti;

– plnit úkoly vyplývající z jednotlivých usnesení a rozhodnutí orgánů Strany;

– řádně platit členské příspěvky do termínu dle stanov;

– chránit členský průkaz před ztrátou, poškozením nebo zneužitím.

7.3 Kandidát do voleného orgánu Strany vypracuje zprávu o svém členství, funkcích nebo jiné službě ve prospěch jiných společenských organizací a spolků politických subjektů než je Strana (a jí zřizované organizace), a to před i po roce 1989 nebo uvede, že takovéto skutečnosti neexistují. Tuto zprávu přečte svým voličům na příslušném sněmu či schůzi a odevzdá k archivaci. Jestliže se po jeho zvolení věrohodně zjistí, že zpráva byla nepravdivá nebo v důležitých bodech neúplná, získaný mandát funkcionáře je tím zpochybněn a musí být na základě nově podané aktualizované zprávy revidován nejbližším sněmem či schůzí odpovídající kompetenční úrovně, jinak zaniká.

Čl. 8 Pozastavení, obnovení, zánik členství a vyloučení

8.1 Předsednictvo Strany může pozastavit členství členovi,

– který o to požádá;

– který neuhradí v řádném termínu členský příspěvek (do jejich zaplacení);

– u něhož probíhá řízení o vyloučení (do ukončení řízení).

8.2 Obnovení členství schvaluje předsednictvo Strany na žádost člena;

8.3 Členství ve Straně zanikne v případě, že:

– dojde k úmrtí člena;

– člen ztratí svéprávnost;

– se člen rozhodne členství ukončit a své rozhodnutí sdělí předsednictvu Strany.

8.4 Člena Strany může vyloučit předsednictvo na návrh jiného člena, nebo na základě vlastního uvážení pokud:

– se člen hrubě proviní proti zásadám monarchismu nebo proti zásadám, zájmům, programu či stanovám Strany;

– člen hrubě poškodí dobré jméno Strany nebo neplní stanovami uložené povinnosti;

– člen opakovaně neuhradí členské příspěvky v termínu dle stanov.

8.5 Proti rozhodnutí předsednictva Strany o vyloučení se lze odvolat prostřednictvím Dohlédací komise ke Generálnímu nebo Mimořádnému sněmu. Pokud se vyloučený člen takto odvolá, platí, že je jeho členství pozastaveno až do rozhodnutí příslušného sněmu.

8.6 V případě, že vyjde najevo, že člen nesplňoval podmínky pro vznik členství ve smyslu čl. 6.1 a násl. stanov, konstatuje předsednictvo Strany svým usnesením, že jeho členství je od počátku neplatné.

Čl. 9 Členská legitimace

Členská legitimace je dokladem příslušnosti člena ke Straně a je majetkem Strany. V případě pozastavení, zániku členství nebo vyloučení člena musí být zaslána na adresu sídla strany, nebo odevzdána osobně členu předsednictva.

Čl. 10 Čestné členství, čestné předsednictví, přispívající sympatizanti a stálí hosté

10.1 Čestné členství ve Straně může být uděleno předsednictvem kterémukoli českému státnímu občanovi, nebo občanu jiného státu s jeho souhlasem, čestného předsedu volí Generální sněm, čestné předsednictví nemůže zastávat více osob současně;

10.2 Čestný člen i čestný předseda disponuje hlasem poradním – nemá hlasovací právo a nemůže být členem volených orgánů Strany;

10.3 Čestné členství a předsednictví může být odňato orgánem Strany, který je schválil.

10.4 Příznivec cílů strany, který se nechce stát jejím členem, může na základě přihlášky a schválení předsednictva získat statut přispívajícího sympatizanta.

10.5 Přispívající sympatizant platí příspěvek ve výši řádného členského příspěvku, má stejná práva a povinnosti jako člen strany a výjimkou práva hlasovat. V případě, že jsou zvoleni do stranických orgánů, disponují hlasem poradním.

10.6 Ustanovení o členství se na přispívající sympatizanty použijí přiměřeně.

10.7 Předsednictvo MS, předsednictvo RS nebo předsednictvo Strany může udělit komukoliv (vč. osob mimo okruh členů a sympatizantů) status Stálého hosta. Stálý host má právo účastnit se zasedání a činnosti orgánu, který mu status udělil, avšak pouze s hlasem poradním.

10.8 Za mimořádné zásluhy o propagaci monarchistických hodnot může být Předsednictvem Strany uděleno čestné uznání osobnostem z řad členstva i mimo něj a to v době jejich aktivního působení i in memoriam.

Hlava IV. - Orgány strany

Čl. 11 Místní společnost

(dále jen MS) je základní organizační jednotkou Strany;

11.1 vzniká vyhlášením MS minimálně třemi členy a jejím schválením v předsednictvu;

11.2 rozvíjí činnost a politicky působí ve stanovených územních obvodech;

11.3 zaniká rozhodnutím předsednictva:

– na základě přijatého usnesení MS o ukončení činnosti;

– v případě porušení zásad monarchismu, dobrého jména, programu nebo stanov KČ;

– poklesne-li počet členů MS po dobu šesti měsíců pod 3.

11.4 Schůze MS je nejvyšší orgán MS, který:

– je svoláván předsednictvem MS podle potřeby, minimálně však 1 x za rok;

– volí předsedu, místopředsedu, sekretáře, případně další členy předsednictva MS nebo svého zástupce v Předsednictvu RS na dané období;

– může jmenovat svého zástupce v Předsednictvu RS.

11.5 Předsednictvo MS:

– řídí činnost MS ve svém územním obvodu;

– připravuje podklady pro schůze MS;

– zasílá zápis z každé schůze MS předsednictvu Strany;

– je tvořeno předsedou, místopředsedou a sekretářem MS;

– může být i vícečlenné, rozhodne-li o tom schůze MS;

– svolá schůzi MS, požádá-li o to aspoň jedna třetina členů MS.

11.6 Předseda MS:

– je zodpovědný za rozvoj činnosti MS;

– jedná jménem strany ve všech otázkách týkajících se činnosti příslušné MS;

– řídí schůze MS;

– v případě rovnosti hlasů při hlasování na schůzi MS má rozhodovací pravomoc;

– může pověřit některého člena MS, aby jej jednorázově nebo trvale zastupoval na jednání předsednictva RS, pokud si schůze MS nevyhradí působnost zvolit svého zástupce v předsednictvu RS.

11.7 Místopředseda MS zastupuje předsedu MS v dohodnutém, v případě nutnosti i v celém rozsahu jeho kompetencí;

11.8 Sekretář MS:

– udržuje kontakty s ostatními MS, příslušným zemským hejtmanem a Generálním sekretářem;

– vede evidenci členů MS;

Čl. 12 Regionální společnost

(dále jen RS)

12.1 vzniká vyhlášením RS minimálně třemi MS a jejím schválením v předsednictvu Strany;

12.2 rozvíjí činnost a politicky působí v územních obvodech MS, jimiž je tvořena;

12.3 zaniká vyhlášením tohoto aktu v usnesení předsednictva:

– na základě přijatého usnesení RS;

– v případě porušení zásad monarchismu, dobrého jména, programu nebo stanov;

– poklesne-li počet jejích MS pod 3.

12.4 Schůze RS je nejvyšší orgán RS, který je svoláván předsednictvem RS podle potřeby;

12.5 Předsednictvo RS

– řídí činnost RS v jejím územním obvodu;

– připravuje podklady pro schůze RS;

– zasílá zápis z každé schůze RS předsednictvu Strany;

– je tvořeno automaticky všemi předsedy územně příslušných MS podobu jejich funkčních období v příslušných MS, pokud se příslušná MS nerozhodne jinak;

– volí ze svého středu předsedu RS.

12.6 Předseda RS

– je zodpovědný za rozvoj činnosti RS;

– jedná jménem strany ve všech otázkách týkajících se činnosti příslušné RS;

– v případě rovnosti hlasů při hlasování na schůzi RS má rozhodovací pravomoc;

– je povinen svolat schůzi RS, požádá-li o to aspoň jedna třetina MS RS.

Čl. 13 Zemská společnost

(dále jen ZS)

13.1 ZS je vyšší organizační jednotkou strany, která rozvíjí činnost a politicky působí v historických zemských Koruny české, kterými jsou Čechy, Morava a Slezsko, v případě pochybností o územní příslušnosti MS ke konkrétní historické zemi určí příslušnost předsednictvo. ZS tvoří všechny zemsky příslušné MS KČ.

13.2 Vznik a zánik ZS

– ZS vzniká vyhlášením tohoto aktu v usnesení předsednictva Strany za předpokladu, že se na jí vymezeném území nachází alespoň jedna MS;

– ZS zaniká vyhlášením tohoto aktu v usnesení Sněmu ZS nebo na základě zániku všech MS v daném územním obvodu.

13.3 Sněm ZS je nejvyšším orgánem ZS, který

– se schází podle potřeby;

– schvaluje informační zprávu hejtmana, případně i zprávy předsedů MS;

– schvaluje usnesení k rozvoji politické a další činnosti v rámci svého územního obvodu v souladu s programem a stanovami Strany;

– volí hejtmana v roce, kdy zasedá volební generální sněm, nebo mezi volebními sněmy, pokud je třeba provést novou volbu. Pokud ZS hejtmana v tomto roce nezvolí, může ho zvolit část pléna generálního sněmu reprezentující příslušnou zemskou společnost, v období mezi sněmy může hejtmana dočasně kooptovat předsednictvo.

13.4 Hejtman ZS

– je zodpovědný za rozvoj činnosti ZS;

– jedná jménem strany ve všech otázkách týkajících se činnosti příslušné ZS;

– svolává a řídí sněm ZS;

– v případě rovnosti hlasů při hlasování na sněmu ZS má rozhodovací pravomoc;

– je také povinen svolat sněm ZS, požádá-li o to jedna třetina členů ZS;

– může na sebou jmenované zástupce delegovat pravomoci pro určité územní oblasti;

– český zemský hejtman, moravský zemský hejtman a slezský zemský hejtman jsou po dobu svého funkčního období členy předsednictva Strany.

Čl. 14 Generální sněm

14.1 Generální sněm je nejvyšším orgánem Strany, který

– je svoláván a schází se 1 x ročně;

– volí členy předsednictva Strany, které nevolí nebo nejmenuje jiný orgán Strany a dohlédací komisi na dobu čtyřletého funkčního období

– může v případě potřeby odvolat kteréhokoliv člena předsednictva Strany nebo dohlédací komise a zmocnit předsednictvo Strany k rozhodování o změně stanov, ve specifické oblasti (zejm. v případě očekávaní změny právní úpravy nebo politické situace);

– potvrzuje ve funkcích na svém nejbližším zasedání následujícím po kooptaci kooptované členy předsednictva Strany s výjimkou jmenování generálního sekretáře;

– rozhoduje se souhlasem tří pětin přítomných členů o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným politickým subjektem nebo o změně právní formy Strany;

14.2 Generální sněm schvaluje

– program, cíle, hlavní úkoly strany, stanovy strany a jejich změny;

– zprávu předsedy Strany o činnosti strany a zprávu dohlédací komise;

– jednací a volební řád.

14.3 Závěry a usnesení celostátního generálního sněmu jsou závazná pro všechny

členy a orgány strany;

14.4 Mimořádný sněm Strany má stejné pravomoci jako generální sněm a musí být svolán, rozhodne-li o tom předsednictvo Strany, Generální sněm nebo požádá-li o to nejméně polovina MS.

14.5 Hlasování na sněmech Strany

– aktivní hlasovací právo (možnost volit) má na sněmu pouze člen strany, který nemá k datu jeho konání dluh na členském příspěvku;

– pasivní hlasovací právo (možnost být volen) má na sněmu pouze člen strany, který nemá k datu jeho konání dluh na členském příspěvku a současně získal nominaci pro volbu do funkce alespoň jedné MS a souhlasí s kandidaturou.

Čl. 15 Předsednictvo strany

15.1 Předsednictvo je výkonným a statutárním orgánem Strany, který:

– řídí v období mezi jednotlivými sněmy činnost celé Strany;

– zodpovídá za svoji práci sněmu, který organizuje;

– předkládá generálnímu nebo mimořádnému sněmu návrhy důležitých dokumentů Strany;

– se schází na podnět předsedy Strany nebo nejméně třetiny členů Předsednictva Strany (veškerá zasedání předsednictva strany jsou zasedáními veřejnými a je umožněn přístup na tyto zasedání kterémukoliv řádnému členu strany);

– vede evidenci všech členů a sympatizantů strany a evidenci všech MS, RS a ZS;

– vyhlašuje vznik, pozastavení, obnovu a zánik členství, MS, RS a ZS;

– vymezuje a upravuje územní působnost MS, RS a ZS;

– jmenuje na dobu svého funkčního období hospodáře a generálního sekretáře a vymezuje jejich pravomoci a povinnosti.

15.2 Předsednictvo Strany je jako kolektivní orgán oprávněno:

– vystupovat za Stranu navenek, vést jednání a rozhodovat jménem celé strany;

– zřizovat sekretariáty a jiné orgány potřebné k realizaci činnosti Strany;

– uzavírat a ukončovat pracovní poměr zaměstnanců a stanovovat výši jejich platů;

– účastnit se prostřednictvím kteréhokoliv člena jednání všech orgánů MS, RS i ZS;

– navrhovat a schvalovat kandidáty a konečnou podobu kandidátek pro veškeré volby;

– měnit výši členských příspěvků;

– rozhodnout o způsobu účasti na sněmech Strany;

– vymezovat zodpovědnost, stanovovat povinnosti a konkrétní úkoly svým členům a stálým hostům;

– stanovit počet místopředsedů Strany, jejich pořadí a jejich působnost, pokud o těchto věcech nerozhodl Generální sněm;

– kooptovat do svých řad další osoby s vymezením jejich pravomocí;

– jmenovat i z řad nečlenů členy odborných komisí Strany, vždy ale s jejich souhlasem;

– návrh na doplnění členů předsednictva v průběhu volebního období podává kterákoliv MS prostřednictvím zápisu ze své schůze. Takovýto člen může být rozhodnutím předsednictvem kooptován.

Čl. 16 Členové předsednictva Strany:

16.1 Předseda Strany

– zastupuje KČ samostatně v záležitostech majících povahu právního jednání; podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu strany ke svému jménu a funkci připojí svůj podpis a případně i otisk razítka;

– svolává a řídí sněm Strany, jemuž předkládá zprávu o činnosti strany;

– svolává zasedání předsednictva Strany;

– rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování předsednictva Strany nebo sněmu Strany;

– v případě nutnosti nebo potřeby může delegovat úplně nebo částečně své pravomoci na místopředsedu Strany, popř. jiného člena předsednictva Strany.

16. 2 Místopředseda Strany

– zastupuje Stranu společně s alespoň jedním dalším členem předsednictva, v záležitostech majících povahu právního jednání; podepisuje se společně s dalším členem předsednictva tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu strany ke svému jménu (a jménu dalšího člena předsednictva) a funkci připojí svůj podpis a případně i otisk razítka;

– vystupuje samostatně jménem Strany navenek v oblasti své působnosti určené Generálním sněmem nebo rozhodnutím Předsednictva;

– v případě nutnosti nebo potřeby může v řízení strany a jejích orgánů zastupovat předsedu.

16.3 Český, moravský a slezský zemský hejtman jsou voleni členy svých územních oblastí na generálním nebo mimořádném sněmu Strany nebo na příslušném zemském sněmu.

16.4 Generální sekretář se stává po svém jmenování předsednictvem Strany jeho členem, avšak bez hlasovacího práva s hlasem poradním.

16.5 Další členové předsednictva Strany

– jsou předsednictvem pověřeni úkoly na předsednictvem stanovenou dobu;

– mohou být také kooptováni předsednictvem Strany na návrh MS, RS, hejtmana nebo člena předsednictva.

Čl. 17 Odborná komise

(OK) je předsednictvem Strany v libovolném počtu jmenovaný poradní orgán na stanovenou dobu a za stanoveným účelem.

Čl. 18 Dohlédací komise

(dále jen DK) plní funkci revizního a rozhodčího orgánu strany, který

18.1 je minimálně tříčlenný, ze svého středu si volí předsedu zodpovědného za jeho chod;

18.2 je volen sněmem Strany s platností na stanovené období;

18.3 rozhoduje o řádně podané stížnosti a sporné záležitosti; jeho závěr může být revidován sněmem Strany;

18.4 předkládá sněmu Strany odvolání členů proti rozhodnutí předsednictva Strany o vyloučení;

18.5 kontroluje činnost a plnění povinností všech orgánů i členů Strany;

18.6 je povinen provést revizi hospodaření minimálně 1x do roka a to před účetní závěrkou;

18.7 jeho členové nemohou být členy předsednictva Strany ani zaměstnanci Strany.

Čl. 19 Usnesení orgánů, hlasování a volby

19.1 Orgány Strany se usnášejí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. S výjimkou sněmů a voleb do stranických funkcí se pro hlasování všech orgánů strany připouští forma per rollam, pokud se k usnesení vyjádří nadpoloviční většina všech členů orgánu;

19.2 Orgány Strany jsou usnášeníschopné, bylo-li o jejich schůzi včas informováno;

19.3 V případech sněmu se považuje za včasnou lhůtu alespoň 30 dní před jeho konáním informaci o datu a místě konání sněmu vystavit na internetové stránce Strany, nebo tuto informaci zaslat prostřednictvím elektronické pošty členům a MS, nebo tuto informaci zveřejnit prostřednictvím tištěných nebo elektronických materiálů strany;

19.4 Hlasování v Strany je veřejné, pokud si příslušný orgán neschválí v jednotlivé věci hlasování tajné;

19.5 Usnesení orgánů Strany jsou závazná pro všechny členy;

19.6 Usnesení vyšších orgánů Strany jsou závazná pro všechny orgány nižší;

19.7 Vyšší orgány Strany mají právo rušit usnesení nižších orgánů, jsou-li v rozporu s politickým programem, stanovami nebo usneseními vyšších orgánů;

19.8 Kumulace funkcí v celé struktuře strany se připouští, pokud stanovy neurčují jinak;

19.10 V případech majících povahu právního jednání zastupuje Stranu samostatně předseda, nebo kterýkoliv z místopředsedů společně s dalším členem předsednictva Strany.

19.11 Volební období všech volených orgánů Strany je čtyřleté, opakovaná volba se připouští. Kooptovaný nebo nově zvolený člen orgánu sdílí délku svého funkčního období s orgánem, do něhož byl kooptován nebo dodatečně zvolen.

Hlava V. - zásady hospodaření strany

Čl. 20 Zásady hospodaření

20.1 Strana je právnickou osobou a za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Zdroje financování Strany tvoří příjmy podle platné právní úpravy, tzn. zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů;

20.2 Předsednictvo Strany je správcem majetku a vykonavatelem všech práv Strany. Generálnímu sněmu předkládá ke schválení zprávu o hospodaření strany. Každý kalendářní rok předkládá výroční finanční zprávu k tomu určenému státnímu orgánu;

20.3 Za vedení evidence o hospodaření Strany odpovídá hospodář, který je oprávněn nakládat s prostředky strany v rozsahu vymezeném předsednictvem.

Čl. 21 Členské příspěvky

Výši všech členských příspěvků upravuje předsednictvo Strany usnesením. Usnesení předsednictva o stanovení nebo změně členského příspěvku se vyhlašuje na generálním sněnu Strany s účinností pro rok následující po jeho konání. Pozdější zveřejnění prostřednictvím www stránek strany, ve stranickém periodiku, elektronická pošta apod. nemá odkladný účinek. Termín pro uhrazení členského příspěvku je 31. března každého roku. V odůvodněných případech může na žádost člena, nebo z vlastního podnětu část nebo i celý příspěvek na daný kalendářní rok, případně trvale prominout.

Hlava VI. - závěrečná a přechodná ustanovení

Čl. 22 Zrušení strany a způsob naložení s majetkovým zůstatkem:

22.1 Strana může být zrušena:

– rozpuštěním strany na základě usnesení generálního nebo mimořádného sněmu;

– pravomocným rozhodnutím soudu o rozpuštění strany.

22.2 Rozhodne-li sněm o dobrovolném rozpuštění Strany, je povinen jmenovat na návrh předsednictva Strany likvidátora, který bude ve své činnosti postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

22.3 Skončí-li likvidace majetkovým přebytkem, převede likvidátor tento přebytek ve prospěch předem domluvených charitativních aktivit v souladu s platnými zákony.

Čl. 23 Změny Stanov

Změny Stanov Strany nabývají platnosti jejich schválením Generálním nebo mimořádným sněmem Strany a účinnosti dnem jejich registrace příslušným orgánem státní správy. Všechny schválené změny musejí být oznámeny příslušnému orgánu státní správy ve lhůtě dle příslušných právních předpisů.

V Praze dne 25. listopadu 2017

za politickou stranu Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Mgr. Petr Nohel, Ph.D.

předseda