II. Aktuální politické otázky

Volební program 2021

G. JUSTICE

Spravedlnost není myslitelná bez řádného fungování justice. Toto je pro existenci spravedlivé, svobodné a demokratické společnosti podmínkou základní, nikoliv však jedinou. Justice má však v celém systému dělby moci jednu zcela mimořádnou a nezastupitelnou úlohu. Je často jedinou zárukou pro ochranu individuálních práv a svobod jednotlivců a současně i poslední pojistkou pro fungování celé demokratické společnosti. A to zejména za situace výjimečné, kdy ostatní pilíře státu, tedy moc zákonodárná a výkonná, ve svých funkcích selhávají. Události související s rozšířením nemoci Covid-19 prokázaly důležitost justice, která, navzdory dílčím zaváháním a excesům, jako celek obstála a dokázala plnit svoji úlohu strážce práva a ústavnosti. Jako první prošlo zatěžkávací zkouškou soudnictví správní, které zrušilo celou plejádu nezákonných nařízení Ministerstva zdravotnictví. Je dobrou vizitkou právního státu, že moc výkonná, často však s doprovodným ostudným komentářem jejích představitelů, tato rozhodnutí v zásadě akceptovala a pokusila se o nápravu, byť opět dílčí a nepodařenou. Ke slovu se nepochybně dostane i Ústavní soud, neboť lze důvodně očekávat, že se k jeho posouzení a rozhodnutí dostane mnoho výsledků chaotické pandemické normotvorby. Velká zátěž nepochybně očekává i obecné soudy, které budou rozhodovat množství individuálních případů jak z civilní, tak i z trestní oblasti.

Jakkoli podstatná část justice plní dobře svou úlohu, vyskytují se stále případy, kdy justice selhává a bezdůvodně ničí lidské životy (korupční jednání, nadržování, případně vynucování verdiktu odvolacími soudy). Po obnově monarchie budou soudci skládat osobní přísahu věrnosti panovníkovi a jejich lapsy bude vyšetřovat Královská vyšetřovací služba. Do té doby je aspoň nutno posílit dohled nad svévolí odvolacích senátů.

Ve sféře soukromoprávní budeme přetrvávajícímu problémům části občanů s dluhy čelit navržením zvláštního zákona o inkasních agenturách, který po skandinávském vzoru zjednoduší a zlevní vymáhání bagatelních pohledávek, aby zbytečně nekončily fází kumulovaných a nákladných exekucí. Navrhneme specifický program sociální pomoci zacílený na ty, kteří se v dluhové pasti ocitli nikoli vlastním zaviněním.