Koruna Česká

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), byla založena nejprve jako Royalistické hnutí KČ na podzim roku 1990 na setkání přívrženců Českého království, které se uskutečnilo v Realistickém divadle v Praze na Smíchově. Setkání proběhlo z iniciativy bývalé opoziční skupiny České děti. Tato skupina na jaře roku 1988 vydala manifest, kterým vyhlásila obnovu Českého království. Tehdejší komunistická moc manifest přetiskla v Rudém právu s cílem zdiskreditovat opozici v očích veřejnosti. Výsledek však byl, jako v mnoha jiných případech, zcela opačný. Manifest, hlásající v prostředí bezduché, uniformní, šedivé doby normalizace obnovu Českého království, nemohl nemít kladný ohlas.

Po pádu totalitního režimu pak vzniklo royalistické hnutí s konkrétním programem a představou českého státu jako konstituční monarchie. K založení tohoto hnutí nás nevedl jen určitý tradicionalismus a úcta k českému státu, ale i přesvědčení, že současná evropská parlamentní monarchie je nejsilnější státní zřízení, které je na jedné straně schopné zajistit co nejširší občanská práva, a na straně druhé přitom zachovat přirozenou strukturu společnosti obrážející v sobě mnoho vrstevnatost a rozmanitost života.

Jsme stranou občanskou, interkonfesijní, otevřenou všem spoluobčanům obdobného smýšlení. Vyznáváme tradiční hodnoty vzešlé z antiky, křesťanství a judaismu. Stavíme se jak proti socialismu, tak proti jeho souputníku – liberalismu. Jsme si však vědomi toho, že samotná idea parlamentní monarchie jde napříč všemi stranami a ideovými proudy.

Důležitým a legitimním krokem při obnově Českého království by muselo být buď všelidové hlasování, ve kterém by se nadpoloviční většina občanů vyslovila pro obnovu státního zřízení ve formě království, nebo dosažení téhož cíle změnou Ústavy parlamentem.

Monarchie je jednou ze dvou variant existujících demokratických státních zřízení západní, latinské Evropy, ke které český stát přináleží 1000 let. Myšlenkou obnovy Českého království chceme v české společnosti rehabilitovat nepatetické, kulturní, zemské vlastenectví a s ním spojené mravní hodnoty. Ač jsme stranou tradicionalistickou, duchovně ukotvenou v dějinách, jsme přesvědčeni o tom, že nejsme stranou minulosti, ale naopak – v socialismem a republikánstvím zploštělé, společensky vyprahlé Evropě – politickou stranou 21. století.

V naší činnosti chceme spolupracovat se všemi, kteří mají k této zemi hluboký vztah – naše monarchistické přesvědčení v tom není žádnou překážkou.