II. Aktuální politické otázky

Volební program 2021

Věda, vzdělávání a výzkum

E. Věda, vzdělávání a výzkum

Koruna Česká bude podporovat, aby do vzdělávacího procesu bylo zaváděno co nejvíce prvků, vycházejících z poznatků, že základní přirozeností děti je objevovat svět a nasávat nové poznatky, dovednosti a znalosti. Vzdělávání založené na těchto principech se začalo i v českých zemích rozvíjet ve 30. a 40. letech minulého století, veškeré aktivity v tomto směru však byly zcela potlačeny po převratu v roce 1948, zejména pak po přijetí modelu jednotné (vnitřně nediferencované) školy v roce 1950. Škola má být prostředím, které podporuje, případně podporou usměrňuje, vrozenou snahu o zjišťování nového, nikoli prostředím, které tyto vrozené instinkty potlačuje a utlumuje.

Posilováním prvků vlastní aktivity při učení také významně napomůže při nalézání individuálních talentů, jejichž rozvoji pak může být věnována zvláštní péče. Jakkoli jsme v zásadě přesvědčeni, že úlohou školy je vzdělávání a úlohou rodiny je výchova, uvědomujeme si zároveň, že je dost rodin, v nichž se děti o morálních principech nedozvědí prakticky nic, považujeme proto za nutné, aby školy podporovaly rozvoj morální inteligence.

Pro děti, jejichž mateřštinou není čeština, zavedeme přípravné třídy, aby pak ve vzdělávacím procesu nezaostávaly jen kvůli jazykové bariéře.

Do úplného rozšíření principu vzdělávání „ve vlastní režii“ budeme prosazovat posílení výuky angličtiny a dalších jazyků a výuky těch předmětů, které vedou k rozvoji kritického myšlení a učí žáky komunikovat, a to na úkor zejména těch předmětů, které vyžadují znalosti neužitečné nebo snadno dosažitelné.

U maturitních zkoušek zavedeme hodnocení na spojité škále 0 – 100 bodů, čímž odpadne kategorie „propadnutí“ u maturity. Bodové ohodnocení u maturity může být, ale nemusí, klíčem k dalšímu studiu na vysoké škole nebo k uplatnění v zaměstnání. Maturitní test bude možno za poplatek opakovat.

Do vzdělávacího procesu chceme zapojit místní knihovny, které by měly poskytovat služby vzdělávání dospělých zejména v oblasti IT technologií, jazykového vzdělávání, rozvoje občanské gramotnosti a kritického myšlení.