Článek

VÝZVA PARLAMENTU K PŘIJETÍ USNESENÍ

Výzva
Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

Parlamentu
k přijetí usnesení že ing. Miloš Zeman nemůže ze závažných důvodů vykonávat úřad presidenta republiky

 

Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny,
vážený pane předsedo Senátu,
obracíme se na Vás opět s naléhavou výzvou, aby se obě komory Parlamentu usnesly, že ing. Miloš Zeman nemůže ze závažných důvodů vykonávat úřad presidenta republiky.
Ing. Zeman svým posledním aktem udělení milosti ing. Balákovi opět prokázal, že se neorientuje v duchu Ústavy, v jejím smyslu a hlavně v jejím hodnotovém zakotvení, které je nezpochybnitelně zachyceno a vymezeno v její Preambuli a v její Hlavě první.

Ústava byla v roce 1992 koncipována, formulována do konkrétního znění, projednávána i schvalována s tím, že všechny prvky státního uspořádání budou vykonávat své Ústavou definované a vymezené působnosti v dobré víře a ve prospěch společnosti jako celku, resp. ve prospěch českého státu jako takového. Z tohoto důvodu a v tomto smyslu také byla do Ústavy zakomponována přesná znění slibů příslušných ústavních a státních činitelů, kteří vesměs slibují, že budou zachovávat věrnost státu, dodržovat Ústavu a platné zákony a vykonávat svůj mandát podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v 
zájmu všeho lidu.

V případě porušování těchto závazků a povinností Ústava zná postupy, jak nehodnou činnost sankcionovat – vládě může být vyslovena nedůvěra podle čl. 72 Ústavy, resp. může být odvolána podle čl. 75, Poslanecká sněmovna může být rozpuštěna podle čl. 35 Ústavy, president republiky může být zbaven výkonu svých pravomocí podle č. 66 Ústavy. Je na místě zdůraznit, že neschopnost vykonávat úřad presidenta republiky není omezena na zdravotní nezpůsobilost – president může, a má, být zbaven výkonu funkcí, pokud toho ze závažných důvodů není schopen, přičemž závažnost těchto důvodů může spočívat i v tom, že jedná nebo koná v rozporu s principy, které Ústava zakotvuje jako podstatné až fundamentální.

Je mimo jakoukoli pochybnost, že působení ing. Zemana dlouhodobě poškozuje zájmy českého státu a jedná proti zájmu jeho lidu. Dlouhodobá a trvalá podpora ing. Zemana ve prospěch ruského presidenta Vl. Putina byla na jedné straně velmi prospěšná a užitečná pro Ruskou federaci, na straně druhé však prokazatelně škodila českému státu – neopodstatněné výmysly ing. Zemana o údajné výrobě novičoku v Česku, zpochybňování role ruských tajných služeb v teroristických útocích ve Vrběticích, snahy o diskreditaci civilní kontrarozvědky a úsilí dostat se k údajům o jejích živých akcích na obranu proti ruské špionáži jsou více než dostatečnými důkazy faktu, že ing. Zeman porušuje svůj Ústavou předepsaný slib, že nezastává svůj úřad ve prospěch státu a jeho lidu. Tuto skutečnost bohužel mimořádně akcentoval a zvýraznil brutální agresivní útok Ruské federace proti Ukrajině, v reakci na nějž ing. Zeman pouze konstatoval, že se v Putinovi mýlil, neučinil ale ani sebemenší náznak reflexe svých dlouhodobě vykonávaných aktivit ve prospěch barbarského expanzivního impéria, kdy nejsprávnější reakcí by byla bývala resignace na úřad, nebo alespoň hluboká omluva všem českým občanům i v Česku pobývajícím občanům Ukrajiny za spáchané zlo, jemuž dlouhodobě ing. Zeman napomáhal a podílel se na něm.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že ing. Zeman nezastává svůj úřad ve prospěch českého státu a jeho občanů, že naopak zastává svůj úřad v přímém rozporu s těmito zájmy, a je proto nikoli pouze možností nebo právem ostatních ústavních činitelů jednat, je to v dané situaci jejich povinností, neboť setrvávání ing. Zemana v úřadě hrozí dalším poškozováním této země. 

Bohužel se ukazuje, že tyto obavy jsou dalšími praktickými kroky ing. Zemana více než naplňovány – udělení milosti ing. Balákovi není oprávněným upozorněním české justice na nešvary, průtahy nebo v rozporu se zdravým rozumem vyřčené rozsudky – jedná se o zcela svévolné a nijak neobhajitelné principiální zpochybnění práce vyšetřovatelů, státních zástupců i soudců. Omilostnění ing. Baláka nemá žádné jiné opodstatnění než pomoci kumpánovi ze zločinného společenství, jímž je osazenstvo Kanceláře presidenta již několik let. Omilostnění ing. Baláka je nejenom v rozporu s principy právního státu, na
jejichž dodržování ing Zeman přísahal, je navíc i v rozporu s jeho vlastními, veřejně opakovanými sliby a závazky, že bude své působnosti podle čl. 62, písm. g) využívat zcela výjimečně, pouze z humanitárních důvodů, a to tak, aby žádný jeho nástupce nemohl se při udělování milostí odvolávat na nadužívání tohoto institutu ing. Zemanem.

Se vší naléhavostí upozorňujeme, že působení ing. Zemana jednoznačně vykazuje znaky neschopnosti zastávat úřad presidenta republiky. Zároveň si dovolujeme připomenout, že formulace užitá v čl. 66 vůbec není míněna pouze na případy, kdy president republiky nemůže svůj úřad zastávat z důvodů povýtce zdravotních – formulace je záměrně obecnější, postihuje i jiné příčiny neschopnosti zastávat úřad, než jenom zdravotní, je nicméně nutno prokázat, že se jedná o důvody závažné. Z výše uvedeného vyplývá, že tato podmínka je splněna více než dostatečně a že je tedy nejvyšší čas odebrat ing. Zemanovi výkon pravomocí presidenta a předat je do jiných rukou dle čl. 66 Ústavy.

Ke zdárnému provedení Vám dopomáhej Bůh.

RNDr. Radim ŠPAČEK
Předseda

V Praze dne 30. března 2022

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: