Článek

Vyjádření Koruny České k zavedení ručení stavebních podnikatelů za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatelů

Dne 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákoníku práce zavádějící ručení některých stavebních podnikatelů za mzdové nároky (mzdy, platy a odměny z dohod) zaměstnanců jejich poddodavatelů.

Ač Koruna Česká vnímá potřebu chránit zaměstnance v případě nezaplacení jeho mzdových nároků ze strany zaměstnavatele, s touto změnou nesouhlasí a vyjadřuje nad ní silné znepokojení.

Podle nově účinné novely zákoníku práce ručí stavební podnikatel, který zajišťuje realizaci stavby prostřednictvím poddodavatele, za úhradu mzdových nároků zaměstnanců tohoto poddodavatele. Jestliže tedy poddodavatel nezaplatí svým zaměstnancům jejich mzdové nároky, jsou tito zaměstnanci oprávněni požadovat, aby jejich nároky uhradil z titulu ručení obchodní partner jejich zaměstnavatele. V případě je-li v dodavatelském řetězci více poddodavatelů, ručí za úhradu mzdových nároků též stavební podnikatel na nejvyšším stupni smluvního řetězce.

Koruna Česká nemůže přehlédnout faktické negativní dopady, které tato právní úprava na stavební trh přináší.

Zákon totiž ukládá ručení za vyplacení mzdových nároků osobě, která je v lepším případě obchodním partnerem zaměstnavatele, v tom horším dokonce se zaměstnavatelem nemá žádný přímý obchodní vztah.

Zákonodárce však nepřiznává takovému stavebnímu podnikateli žádné prostředky, jak přimět zaměstnavatele mzdové nároky jeho zaměstnanců uhradit. Stavební podnikatel též nemá ani žádné zákonné prostředky, jak splnění toto povinnosti kontrolovat.

Každý stavební podnikatel, který umožní poddodavateli provést část stavby tedy tomuto poddodavateli vystavuje pomyslný „bianco šek“ a čeká, zda jeho poddodavatel (či případný další poddodavatel) bude řádně hradit mzdové nároky svých zaměstnanců, nebo zda ho k úhradě těchto mzdových nároků vyzvou poddodavatelovi zaměstnanci.

Následně má stavební podnikatel ze zákona 10 dnů, během kterých musí zaměstnancem uplatněný požadavek prověřit a tyto mzdové nároky zaměstnance uhradit. Vzhledem k nedostatečné informovanosti stavebního podnikatele nelze ani tuto 10denní lhůtu považovat za dostatečnou.

Nakonec musí stavební podnikatel doufat, že mu poddodavatel, za něhož mzdové nároky zaplatil, takto uhrazené náklady nahradí, případně se bude muset obránit na soudy.

Zřejmě za účelem snížení stavu nejistoty zákonodárce umožnil jednu výjimku – stavební podnikatel neručí za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele, pokud poddodavatel 1) ke dni zahájení prací předloží potvrzení, že nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejném zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ne starší jak 3 měsíce a 2) poddodavateli nebyla v období 12 měsíců předcházejících zahájení prací pravomocně uložena pokuta za porušení pracovněprávních předpisů vyšší jak 100.000,- Kč.

Ani tuto výjimku Koruna Česká nevnímá jako dostatečnou ochranu jistoty na stavebním trhu.

Nelze přehlížet, že pro uplatnění této výjimky je rozhodující okamžik zahájení prací poddodavatelem; k zahájení prací však bude zpravidla docházet až s časovým odstupem od uzavření smlouvy mezi stavebním podnikatelem a poddodavatelem.

Stavební podnikatel tedy nejprve uzavře smlouvu s poddodavatelem a následně bude čekat, zda budou splněny podmínky pro výjimku ze zákonného ručení či nikoli. Ani tento stav jistotě na stavebním trhu příliš nepomůže.

V nejistotě navíc nebude jen stavební podnikatel, nýbrž i sám zaměstnanec. Lze totiž předpokládat, že průměrný zaměstnanec ve stavebnictví nebude mít rozsáhlé informace o vztazích mezi jeho zaměstnavatelem a obchodními partnery zaměstnavatele. Uplatnění práv zaměstnance z titulu ručení za mzdové nároky tak bude představovat jen nejistý výkřik, u kterého si ani sám zaměstnanec nebude moci být jist, zda budou podmínky pro ručení stavební podnikatele dány, či nikoli.

Nelze též přehlédnout nadbytečné papírování a administrativu, kterým zákonodárce osoby působící na stavebním trhu (ať již stavební podnikatele coby ručitele, či jejich poddodavatele) zatěžuje.

Koruna Česká vyzývá k urychlenému odstranění neopodstatněných a nepřiměřených překážek kladených zákonodárcem na subjekty stavebního trhu a zajištění efektivní ochrany mzdových nároků zaměstnanců prostřednictvím nástrojů veřejné moci (soudnictví, státní kontrola dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli atd.). Cokoli jiného je pouze přenosem odpovědnosti státu na jiné osoby, přičemž v této souvislosti lze vzpomenout slova pronesená JCKV Karlem Habsburským v letošním projevu o budoucnosti Evropy: „Právní stát ovšem znamená odpovědnost za vlastní činy. Odpovědnost zase umožňuje svobodu, protože svobodný může být pouze ten, kdo je připraven nést odpovědnost.“

 

V Praze dne 11. 3. 2024

Předsednictvo Koruny České (Monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: