Článek

Zápis z moravského zemského sněmu Koruny České

22.10. 2011

Zúčastnění : 14 členů KČ z Moravy mající na moravském zemském sněmu hlasovací právo, 3 hosté. (K závěru dorazili další 2 členové, kteří se již neúčastnili hlasování).

Program :

 1. Oznámení o ustanovení nových místních společností
 2. Oznámení o ustanovení regionální společnosti
 3. Oznámení o zájezdu do Vaduzu
 4. Příprava na generální sněm KČ
 5. Informace o využití skype
 6. Příspěvky hostů

 

ad 1) Ustanovena nová místní společnost KČ v Jemnici.

ad 2) Ustanovena regionální společnost KČ (Olomouc, Prostějov, Hranice

         na Moravě). Připravuje se založení MS v Šumperku a v Jeseníku.

         Cílem v každém okrese Olomouckého kraje ustanovit místní společnost

         do krajských voleb. (MUDr. Andrš).

ad 3) Poděkování organizátorům zájezdu do Vaduzu. Chvála dobré organizace.

         Oceněno srdečné přijetí i prodloužení audience až na 2 a půl hodiny.

        I díky tomuto setkání se Jeho Jasnost kníže Hans Adam II. rozhodl,

        že navštíví na jaře příštího roku bývalá lichtensteinská panství v zemích Koruny

        české.

ad 4) Proběhla živá diskuze o situaci v předsednictvu, o fungování komunikace
         předsednictva s místními společnostmi atd. 

Hlasováním byly schváleny následující návrhy, které předkládáme panu předsedovi KČ Václavu Srbovi a předsednictvu k projednání na generálním sněmu KČ 2011.

Hlasováním byl schváleno vyjádření nespokojenosti, které předkládáme panu předsedovi KČ Václavu Srbovi (12 hlasů pro, žádný proti, 1 se zdržel hlasování) :

Vyjadřujeme nespokojenost předsedovi Koruny české panu Václavu Srbovi z důvodu nespokojenosti s jeho prací pro Korunu českou od posledního generálního sněmu.

Nespokojenost vyjadřujeme v těchto bodech :

 1. nedostatečná organizace a řízení schůzí předsednictva (nevhodný malý prostor
  jednací místnosti, narušován ruchem hostů vinárny, vleklé schůze)
 2. nedostatečný podíl na sjednocování členské základny
 3. neinformovanost členské základny o styku se šlechtickými rody a panovnickým domem
 4. neuspořádání ideové konference, která měla proběhnout před generálním sněmem KČ 2011
 5. nečinnost ohledně vyjádření se ke vzniklým platformám KČ

 

Požadujeme od pana předsedy Václava Srba písemné vysvětlení k výše uvedenému ve lhůtě 14 dní před konáním generálního sněmu KČ na adresu moravského zemského hejtmana pana Luboše Veleckého.“

Hlasováním byly schváleny následující návrhy, které moravský zemský sněm KČ 2011 předkládá k projednání na generálním sněmu KČ 2011.

1) Žádáme, aby veškeré oficiality (kladení věnců, proslovy hostů atd.) byly z časových důvodů zařazeny až na závěr GS, po pracovní části, které se chtějí účastnit i vzdálení členové KČ.

2) Žádáme, aby příspěvky místních společností na generálním sněmu nepřesáhly 5 minut, ale aby zazněly příspěvky všech místních společností.

3) Doporučujeme do kulturní části generálního sněmu zahrnout návštěvu jiných památek než dosud (např. v Brandýse nad L., Konopiště apod.).

4) Doporučujeme, aby se účastníci generálního sněmu mohli večer po zasedání setkat v dostatečně velkém kulturním zařízení.

5) Žádáme doplnit bod 6.2 stanov o přijímání nových členů :        „Členství vzniká rozhodnutím předsednictva KČ, po uhrazení členského příspěvku a po vyjádření nejbližší místní společnosti.“

6) Navrhujeme, aby se příští generální sněm KČ konal na Moravě.

(O všech bodech bylo hlasováno jednotlivě; všechny byly jednomyslně schváleny, kromě 6. bodu, kde hlasování proběhlo následovně : 9 pro, 3 proti, 2 se zdrželi hlasování).

ad 5) Byl schválen návrh, aby se každé první pondělí v měsíci ve 20:00 setkávali

          na skype členové moravských místních společností.

ad 6) Pan Krupka Miroslav z MS Praha 4 se vyjádřil kriticky k práci předsedy KČ.

Pan Bohumil Šourek, slezský zemský hejtman, informoval o práci konzervativní platformy KČ.

Další příspěvky těchto hostí : MUDr. Pospíšil Jiří, pan Palati, Jiří Sýkora, Pavla Velecká, MUDr. Andrš a další.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: