Koaliční program pro volby do magistrátu hl. města Prahy

Koaliční program 2022

SLOUŽIT, NE ŠIKANOVAT

Vážené voličky, vážení voliči,

dovolujeme si vám předložit volební program pro mlčící většinu. Nabízíme vám fungující město, jeho citlivý rozvoj, jeho odolnost proti hrozbám, nabízíme ochranu životního prostředí a kulturních památek, jakož i podporu místních tradic a způsobu života. To vše umocněno využitím moderních technologií, které pro nás budou nástrojem, nikoli cílem. Naší nabídkou je péče o kvalitu a kultivaci veřejného prostoru a vytvoření podmínek, aby vy sami jste měli možnost pečovat o svůj majetek v prostředí stability, svobody podnikání a mohli jste naplňovat svůj osobní život podle vlastní volby.

Náš program vychází z pravicově konzervativních idejí, v nichž nechybí důraz na identifikaci jednoho každého s městem. Chceme Prahu svobodných občanů, inovativní, kreativní. Chceme, aby se vašim dětem a vnoučatům dostalo kvalitního vzdělání, založeného na našich civilizačních hodnotách, aby vám byla dostupná dobrá zdravotní péče a těšili jste se bezpečí. Nechceme o sociální empatii a solidaritě jen mluvit, hlavně chceme pro potřebné něco dělat.

Praha nežije ve vzduchoprázdnu. Jsme vystaveni nepřehledné změti zákonů a nařízení, byrokracii i špatné kvalitě některých státních institucí. Proto zcela atypicky náš volební program říká nejenom, co pro vás můžeme udělat, ale současně vznáší požadavky na stát, co po něm chceme, aby změnil, nebo vykonal. K dosažení tohoto cíle budeme – podstatně více než dosavadní vedení města – využívat práva předkládat Parlamentu návrhy potřebných zákonů.

Praha je mimořádné město a řídit ho je nejen záležitostí rozumu, ale i srdce. Pro koho je sezení na zastupitelstvu jen politickým úkolem nebo prostředkem na zlepšení osobní životní úrovně, komu to tady nic neříká a v životě nepoznal život ze všech stran, ten nemůže být dobrým správcem ani dobrým hospodářem.

Věříme, že vás naše nabídka zaujme natolik, abyste nás ve volebních místnostech svým hlasem podpořili.

Strana soukromníků České republiky (Soukromníci)

Koruna Česká – monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska (Monarchisté.cz)

Konzervativní strana (KONS)

Klub angažovaných nestraníků (KAN)

Doprava

Bez potřebné infrastruktury se zlepšení nedočkáme.

Infrastruktura pro MHD

 • Do konce volebního období dokončíme výstavbu 1. provozního úseku trasy metra D Pankrác – Olbrachtova, zahájíme výstavbu dalších úseků do Písnice a dokončíme přípravu trasy D z Pankráce na Náměstí Míru.
 • Výrazně zrychlíme přípravu a realizaci výstavby nových tramvajových tratí. Za prioritu považujeme vybudování tramvajové trati v horní části Václavského náměstí s propojením do Vinohradské třídy, na náměstí I. P. Pavlova a před Hlavní nádraží. Intenzivně budeme pracovat na přípravě tramvajové tratě z Podbaby do Suchdola.
 • Zahájíme výstavbu zlíchovského tramvajového mostu.
 • U tramvajových a vybraných autobusových zastávek chceme z důvodu zvýšení bezpečnosti cestujících zavést namísto přechodů pro chodce oblasti přecházení.

Infrastruktura pro individuální automobilovou dopravu

 • Prioritami bude příprava a realizace staveb městského okruhu a Radlické radiály, u níž budeme usilovat o zahájení stavby.
 • Radikálním způsobem zlepšíme dopravní situaci v centru Prahy. Klíčovým projektem bude tunel Centrum od Nuselského mostu přes oblast Vinohrad nad Národním muzeem s vyústěním v Holešovicích, díky němuž bude konečně Národní muzeum opět přirozenou součástí Václavského náměstí a bude umožněna radikální proměna ploch dnešní severojižní magistrály.
 • Pro odstranění deficitu spojení přes Vltavu v severní části města zahájíme projektovou přípravu nízkovodního mostu spojujícího Troju a Prahu 6 v oblasti Podbaby pro automobily, tramvaje, cyklisty a pěší.
 • Zahájíme projektovou přípravu zbylých částí sběrných silničních radiálních komunikací.
 • Do oprav stávajících komunikací vneseme pořádek a systém. Pro všechny správce technických sítí zavedeme ohlašovací povinnost plánovaných investic, abychom zamezili opakovaným stavebním aktivitám na stejném místě, což přináší nejenom finanční plýtvání, hlavně to ztěžuje život místním obyvatelům, chodcům i řidičům.
 • Budeme usilovat o snížení hlukové zátěže ve městě – vypracujeme k tomu systémový projekt Praha – tiché město.
 • Připravíme a budeme činit nezbytné kroky k výstavbě nového Libeňského mostu a k rekonstrukci mostu Hlávkova. U všech mostů a lávek stanovíme na základě odborných analýz jejich stavu pořadí jejich rekonstrukce. Tragédie s Trojskou lávkou se už nesmí opakovat!
 • Osobní auta jsou realitou města a musí mít kde parkovat. Proto podpoříme výstavbu nových povrchových i podzemních parkovišť, parkovacích domů a záchytných P+R na okrajích města.
 • Zavedeme bezpečnostní audit dopravních řešení u všech novostaveb a u stávajících staveb v nejvíce kolizních a nebezpečných místech.

Pěší a cyklistická doprava

 • Budeme usilovat o rozšíření možností pěší dopravy nejen v centru města, ale i v dalších oblastech s velkým pěším pohybem lidí.
 • Chceme odstraňovat překážky komplikující pěší přepravu po městě, vrátíme úrovňové přechody namísto podchodů a nadchodů všude, kde to bude možné. Podpoříme vývoj aplikace pro mobilní telefony umožňující vyhledání optimální pěší trasy.
 • Přehodnotíme některé stávající a připravované vyhrazené pruhy pro cyklisty na silnicích a cyklostezky tak, aby byly skutečně bezpečné a využívané.

Nové technologie

 • Prioritním projektem bude pořízení nové řídicí dopravní ústředny Centrálního dispečinku v ulici Na Bojišti.
 • Chceme ve vhodných místech aplikovat nové materiály a technologie pro zlepšení vlastností vozovek (tiché povrchy apod.)
 • Prosadíme nákup vozidel MHD, která již nepoužívají benzinové a naftové spalovací motory.

Požadavky na státní investice, legislativu a provozní záležitosti

 • Budeme požadovat urychlení přípravy a realizace zbývajících staveb Pražského okruhu, přičemž za prioritu považujeme výstavbu dálnice D0 v úseku mezi brněnskou dálnicí D1 a Běchovicemi a výstavbu severní části okruhu mezi dálnicemi D7 a D10. Pro omezení obstrukcí diktovaných principem NIMBY (žádná stavba v blízkosti mého bydliště) upravíme Statut hl. m. Prahy tak, aby stanovisko samosprávy vydávalo město, nikoli městská část.
 • Za prioritní celostátní investici v dopravě považujeme výstavbu sítě vysokorychlostních tratí. Jedině tato doprava za přijatelné ceny může zvětšit oblast denních dojezdových vzdáleností, které zmenší tlak na bydlení v Praze a v přilehlých oblastech Středočeského kraje.
 • Budeme prosazovat nové stavby regionálních železnic v Praze a okolí, které zlepší dopravní obslužnost metropolitního regionu. Při tom chceme úzce koordinovat postup a spolupracovat s dotčenými obcemi a Středočeským krajem.
 • Praha musí více využívat právo legislativní iniciativy zejména s cílem omezování nesmyslné byrokracie, zjednodušení složitého stavebního práva a zamezení zneužívání zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Budeme požadovat, aby stát legislativně umožnil zvýšení plynulosti a bezpečnosti na křižovatkách a přechodech použitím blikajícího zeleného světla.
 • Vyvineme maximální úsilí o navrácení areálu Hradu zpět do organismu města, budeme od Ministerstva vnitra ČR důsledně vyžadovat odstranění kontrolních míst a dalších komplikací, které ztěžují normální užívání této části Prahy obyvatelům i návštěvníkům města.

Kvalitní projektová dokumentace, fungující městští investoři a systémová kontrola investičních akcí

 • Každá realizační dokumentace větší stavby (tendrová dokumentace) bude před vypsáním zakázky na zhotovitele díla podrobena komplexnímu auditu, aby byly odstraněny chyby, neekonomická či technicky špatná řešení.
 • Prosadíme, aby veškerá dokumentace staveb a technologií byla provedena ve standardu BIM (Building Information Modelling; Building Information Management); součástí bude rovněž provozní BIM, který umožní systémové plánování údržby a oprav díla po celou dobu jeho životnosti.
 • Zásadně zlepšíme kvalitu práce městských investorů. Výraznou změnu v činnosti budeme požadovat zejména po Technické správě komunikací a Dopravním podniku.
 • Zavedeme jasná pravidla pro průběh a nezávislou cenovou kontrolu investičních akcí. V případě pochybností bude na problémové projekty nebo jejich části proveden forenzní audit a vyvozena osobní odpovědnost.

Co rozhodně nebudeme dělat

 • Šikanovat řidiče osobních aut zbytnými řešeními, která narušují plynulost a bezpečnost dopravy.
 • Zřizovat vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty na magistrále a hlavních sběrných komunikacích, kde téměř žádní cyklisté nejezdí.
 • Používat botičky pro znehybnění auta.
 • Používat odtahy vozidel s výjimkou případů, kdy vozidlo bude překážkou provozu, nebo nebude respektovat dopředu ohlášené práce na daném místě.
 • Zakazovat vjezd vozidel do částí města z důvodů jejich zastaralých emisních tříd.
 • Zpoplatňovat vjezd do centra města.

Kultura

Kultura je mostem, který vytváří kontinuitu mezi naší minulostí, současností a budoucností. Dává smysl našemu bytí a je klíčovým vyjádřením naší identity a identifikace

Úcta a pokora k dědictví

 • Hlavním projektem v kultuře bude příprava výstavby Vltavské filharmonie.
 • S využitím všech zákonných možností a pravomocí zamezíme devastaci stávajících památek v Pražské památkové rezervaci a budeme pečovat o plošnou ochranu cenného historického území.
 • Zamezíme realizaci tuctové architektury v Praze, která na jejím geniu loci pouze parazituje. Na nové velké a dominantní nové objekty budeme požadovat soutěže s kvalitní účastí.
 • Postupně budeme památkově rehabilitovat ulice a veřejná prostranství v historických místech. Prioritou bude revitalizace Malostranského náměstí, jemuž chceme i kulturními aktivitami navrátit jeho původní historický význam atraktivního centra metropole. Revitalizace musí být provedena podle vítězného projektu, tj. včetně zklidnění horního náměstí převedením automobilové dopravy na koleje a včetně navrácení pomníku maršála Radeckého, největšího českého vojevůdce.
 • Dokončíme revitalizaci Václavského náměstí.
 • Budeme spolupracovat s majiteli a provozovateli památkově cenných nemovitostí a podporovat je při opravách. Snížíme jim výrazně poplatky za pronájem ploch pro zařízení staveniště, umožníme změny dopravního režimu tak, aby měli co nejpříznivější podmínky pro vlastní rekonstrukci. Projekty vybrané podle předem známých kritérií podpoříme finančně. Společně s ukončením rekonstrukce v rámci možností zrevitalizujeme přilehlé pozemky ve vlastnictví města.
 • Městské kulturní instituce musí fungovat kvalitně a na úrovni tím, že jim poskytneme kvalitnější financování a zabezpečíme rozšíření spolupráce s obdobnými zahraničními institucemi.
 • Za prioritu považujeme investice do Muzea hlavního města Prahy. Jedná se zejména o dokončení Clam-Gallasova paláce a rekonstrukci paláce Desfour na Florenci.
 • Za zajištěné financování budeme požadovat kvalitní úroveň městských kulturních institucí – městských divadel, Galerie hl. m. Prahy, Městské knihovny, Pražského symfonického orchestru FOK a dalších.
 • Podpoříme Muzeum paměti XX. století v jeho dočasném sídle a zahájíme přípravu výstavby nové budovy.
 • Podpoříme aktivity a projekty privátních kulturních společností formou grantů.
 • Budeme vstřícní k oživení venkovních veřejných prostor živou kulturou.

Co rozhodně nebudeme dělat

 • Zavedeme ochranná pásma se stavebními uzávěrami kolem cenných památek i mimo památkovou rezervaci.

Požadavky na státní investice a legislativu

 • Budeme požadovat, aby si stát dal do pořádku všechny svoje objekty na území Prahy. Chceme úzce spolupracovat se všemi státem zřízenými kulturními institucemi působícími na území města a koordinovat s nimi jejich provoz a investice.
 • Budeme požadovat, aby stát konečně vytvořil legislativu vhodnou pro obecně prospěšné kulturní společnosti.

Odolné město

Přirozené monopoly, dopady klimatických změn, strategické technologie a mezinárodní politická situace kladou na hlavní město nové výzvy, na které není dostatečně připraveno. Máme-li Pražanům garantovat spolehlivé fungování města, musíme na to mít nástroje. Jelikož jsme svědky souběhu více krizí současně, nebo krátce po sobě (sucho/záplavy; teroristický útok/pandemie), chceme prosazovat koncepci resilience, tedy připravenosti města na zvládání více krizových situací probíhajících současně, nebo v těsném sledu.

Přirozené monopoly

V minulosti došlo neuváženými privatizacemi, dlouhodobými pronájmy a nevýhodným outsourcováním k situaci, že město nemá provozně či majetkově pod kontrolou části strategické infrastruktury města. Proto podle majetkových a finančních možností budeme usilovat o získání plné kontroly nad strategickou infrastrukturou města a jejím provozováním.

Jedná se zejména o vodní hospodářství, energetiku, nakládání s odpady, infrastrukturu některých bezpečnostních systémů apod. To vůbec neznamená, že zrušíme spolupráci se soukromými společnostmi tam, kde to bude pro město ekonomicky výhodné a bezpečné. Není však přijatelné, aby strategickou infrastrukturu města ovládaly subjekty, které mohou základní funkce města za jisté situace ohrozit.

Dopady klimatických změn – více zeleně a vody ve městě

Je zbytečné stále dokola diskutovat o tom, kdo za měnící se klimatické poměry může. Město musíme zcela konkrétními kroky na realitu měnících se podmínek připravit a negativní dopady omezovat, či zcela eliminovat.

Eliminace rostoucích teplot:

 • Výsadbou zeleně, prioritně v hustě zastavěných územích, včetně zeleně na pochozích střechách a vertikálních plochách fasád, opěrných zdí, protihlukových stěn apod.
 • Budováním vodních prvků v ulicích, na náměstích a v parcích a zřizováním nových vodních nádrží.
 • Používáním vhodných materiálů na povrchy ulic a náměstí (omezení asfaltových ploch).
 • Zvyšováním retenční kapacity území města.
 • Velmi citlivým zvažováním zahušťování centrálních částí města novou zástavbou.
 • Omezením automobilové dopravy v lokalitách, kde to bude možné a racionální.

Strategické technologie

Stále častěji se ukazuje, že s nástupem nových, zejména digitálních, technologií narůstá rozsah a formy jejich zneužívání. Jedná se nejen o hackerské útoky na počítačové systémy, ale i o pirátský sběr dat z důležitých systémů infrastruktury a o snahy převzít jejich řízení.

Eliminace rizik:

 • Důslednou ochranou počítačových systémů a dat města a jeho organizací.
 • Nákupem důležitých technologií a jejich komponent od prověřených dodavatelů z demokratických zemí.
 • Audity bezpečnosti a udržitelnosti technologií a jejich částí před nákupem.

Bezpečí v nebezpečí

Praha musí flexibilně reagovat na měnící se politickou situaci. V bezpečnostních věcech a v oblastech, kde může být kooperace potenciálně zneužita, musíme spolupracovat pouze s partnerskými demokratickými zeměmi.

 • Prosadíme vypracování a naplňování strategie bezpečnosti obyvatel pro případ mimořádných událostí.
 • Naplňování strategie se musí odrazit v řádné údržbě a rozšiřování podzemních úkrytů s dostatečnou kapacitou.
 • Zajistíme ochranné prostředky pro obyvatele.
 • Zajistíme dostatečné rezervy ve zdravotnických zařízeních.
 • Vybudujeme záložní plochy pro rychlou realizaci dočasných staveb.
 • Prosadíme vypracování strategie systému nouzového zásobování města základními potřebami a energiemi.
 • Budeme hledat cesty k posílení kvalitního managementu krizových situací.

Po státu budeme požadovat

 • Spolupráci v legislativní oblasti při zvyšování odolnosti města.
 • Spoluúčast na investicích do bezpečnostní infrastruktury ve vlastnictví města.
 • Větší provázanost při zajišťování kapacit ve zdravotnických zařízeních na území města.

Podnikání

Soukromníci, živnostníci a drobní podnikatelé jsou skutečnými hrdiny naší doby, kteří nasazují svoji kůži a zajišťují ekonomické zdroje pro financování obcí a státu. Jsou to lidé, kteří se starají sami o sebe, o své zaměstnance a rodiny a samozřejmě platí daně a poplatky. Čeká je vesměs každodenní tvrdá práce bez požitků dotací a různých finančních pobídek. Prostě mají jen to, co si vydělají. V případě neúspěchu krachují.

Několik posledních vlád jim přes jejich nepopiratelný význam všemožně ztrpčovalo život. Považovali je za nepříjemnou konkurenci pro různé korporace živené ze státních peněz a evropských dotací. Všemožné proti nim mířené zákony, opatření, zaklekávačky apod. způsobily, že živnostníků neustále ubývá. Živnostníci, jako součást střední třídy, jsou přitom v každé demokratické společnosti jejím základem. A doba covidu, drahé energie, nespoutaná inflace a přepadení Ukrajiny Ruskem ještě vše dramaticky zhoršilo.

Musíme si počínat tak, aby život soukromě podnikajících lidí byl snesitelnější, aniž bychom jim dávali nereálné sliby. V nadcházejícím volebním období Zastupitelstva hlavního města chceme prosazovat následující priority:

 • Možnost parkování pro živnostníky na celém území Prahy za cenu jednoho obvodu. Je naprosto nemožné, aby opravář, který se pohybuje po většině pražských obvodů, platil na každém obvodu zvlášť, a navíc nesmyslnou cenu. V konečném důsledku se to v dnešní těžké době promítne do cen služeb. Když existuje několik výjimek pro kde koho, včetně elektromobilů, tak by to pro živnostníky snad nebyl problém.
 • Předzahrádky u restaurací budeme pronajímat za vstřícný nájem, který se vyplatí oběma stranám.
 • Podnikatelé při opravách nebo výstavbě svých nových provozoven budou moci užívat stejných snížených cen za zábory veřejných prostranství, jako majitelé památkových objektů při jejich rekonstrukci.
 • Ceny služeb pro všechny občany města a podnikatele budou totožné. Například odpad do popelnic je pro živnostníky označen jako živnostenský a je dražší než odpad pro lidi nepodnikající. Je to tedy další skrytá daň a trest pro tyto lidi.
 • Maximálně zjednodušíme administrativu. Ze správy města vytvoříme místa rady, pomoci a ochrany, namísto uplatňování veřejné moci. To se bude týkat i chování městské policie ve vztahu k podnikatelům.
 • Snížíme, nebo zmrazíme, výši poplatku za lázeňský pobyt a poplatku z ubytovací kapacity, protože jde de facto o další skrytou daň. Zároveň však tento poplatek, pokud tedy existuje, budeme aplikovat na všechny formy sdíleného pronájmu.
 • Budeme prosazovat zmražení daní a poplatků spravovaných městem včetně daně z nemovitosti.
 • Zabráníme společně s Cechem fiakristů a povozníků Čech a Moravy pokusům zastupitelů TOP 09 a Pirátů o likvidaci této živnosti v Praze. Tato historická profese je na území Prahy provozována od r. 1570 – zakázali ji pouze komunisté v letech 1949 – 1989.
 • V případě rozpočtových problémů města budeme v první řadě omezovat výdaje a odkládat méně důležité projekty, než zatěžovat obyvatele, potažmo živnostníky, dalším navýšením jejich výdajů.

Po státu budeme požadovat

 • Budeme požadovat omezení, či zrušení zákonů a předpisů zneužitelných pro genderovou šikanu. Pokud např. majitel podniku potřebuje servírku a nikoli číšníka, je to jen jeho problém. On zodpovídá za finanční, obchodní a bezpečnostní stav své firmy. Nikdo jiný nemá právo do tohoto zasahovat, neboť nenese odpovědnost žádnou. Natož vyhrožovat drakonickými pokutami.
 • Budeme tvrdě vyžadovat, aby dotace nekřivily podnikatelské prostředí a nepoškozovaly konkurenceschopnost malých a drobných podnikatelů.
 • Stát je zodpovědný za vytvoření a správu spravedlivého a pro všechny rovného hospodářského prostoru. V současnosti tuto roli plní jen velmi nekvalitně. Budeme požadovat nápravu této situace, případně využijeme práva legislativní iniciativy hlavního města Prahy k nápravě stavu.
 • Budeme požadovat zásadní reformu a zjednodušení daňových zákonů a zřízení jednotného inkasního místa.

Vzdělání, věda a výzkum

Bez kvalitní výchovy mladých dnešní problémy nevyřešíme, ale další si v budoucnosti přivodíme. Chceme vzdělané lidi, kteří budou rozumět světu kolem sebe a rozumět sami sobě.

Praha je kulturním, vzdělanostním a společenským centrem České republiky. Tomu však neodpovídá stav školství, do něhož se promítá celostátní krize vzdělanosti. Děti a mládež jsou od mateřských školek po vysoké školství vzdělávány podle dávno překonaných konceptů a přístupů. Ve školách učí děti, co si mají myslet, ne však, jak mají myslet. Ze společnosti se vytrácí etika, což vede k řadě často až fatálních společenských problémů. V důsledku hrubých chyb minulých politických reprezentací a podceňování významu vzdělání máme ve městě nedostatečné kapacity mateřských, základních a středních škol a o nic lépe na tom není ani vysoké školství. Velmi rozdílná je úroveň vzdělání mezi jednotlivými školami. V dobrém stavu v hlavním městě není ani školská infrastruktura, která trpí dlouhodobým podfinancováním. Při výstavbě nových obytných celků není pamatováno na zajištění potřebných kapacit pro mládež v mateřských, základních a středních školách. Neumožníme takové změny územního plánu, které by zrušily plochy určené k budování školské infrastruktury.

Od mateřské školy do maturity

 • Zajistíme dostatečné kapacity v předškolních a školních zařízeních od mateřských školek po střední školy.
 • Z financí města budeme podporovat nákupy nových technologií pro výuku i vybavení školních zařízení.
 • Zavedeme nadstandardní měřitelná kritéria kvality jednotlivých škol a na základě jejich plnění budeme každý rok přispívat na platy učitelů a zaměstnanců.
 • Chceme prosazovat výuku etiky na všech stupních škol.
 • Budeme prosazovat výchovu dětí v duchu tradičních hodnot naší kultury. Odmítáme infantilizaci a samozvané zbavování svéprávnosti mladých dospělých.
 • Chceme vytvořit podmínky a pobídky pro navýšení počtu církevních škol.
 • Podpoříme učňovské školy, pro které budeme požadovat model duálního vzdělání.
 • Budeme financovat pražské soutěže v přírodních vědách, umění, společenských vědách a úspěšným žákům a studentům budeme spolufinancovat jejich další vzdělání na nejlepších školách.
 • Vybudujeme v Praze všem dostupné inovativní technologické centrum, kde zájemci budou moci pod odborným dohledem realizovat svoje projekty.
 • Cílenými programy se budeme snažit mazat handicapy dětí ze sociálně slabých rodin.
 • Jakékoli bonusy nad běžný standard budou dostupné pro všechny mladé lidí ve školách na území Prahy.

Od maturity do promoce

 • Chceme zahájit dialog se všemi pražskými vysokými školami s cílem zlepšit jejich fungování ve městě.
 • Za aktivní podporu vysokých škol budeme požadovat, aby se v rámci svých možností zapojily do spolupráce s městskými školními institucemi.

Osobnosti a jejich nápady rozhodují

 • Chceme zahájit široký dialog s Akademií věd o spolupráci s pražskými školami a vzdělávacími zařízeními.
 • V rámci kompetencí města budeme pomáhat při investicích a rozvoji ústavů Akademie věd České republiky a jejich činnosti.
 • Budeme financovat propagaci vědy a výzkumu pražských vědeckých pracovišť v našich školách.

Po státu budeme požadovat

 • Reformu školství, která bude všestranně rozvíjet osobnost mladých lidí a reflektovat potřeby současného světa včetně kritického myšlení. Ze základních škol musí vycházet mladí lidé, kteří zvládají základní kulturní techniky.
 • Zavedení povinné výuky etiky do všech stupňů škol.
 • Výrazné investice do pražského školství.

Péče o životní prostředí

Živá a neživá příroda jsou hodnotami, které překračují rámec života kterékoli lidské generace.

Aglomerace Prahy s rostoucím počtem obyvatel, nárůstem zastavěných ploch, vysokou intenzitou individuální automobilové dopravy, výraznou uhlíkovou stopou a značnou fragmentací krajiny v sobě nese potenciál výrazně zhoršovat podmínky pro život svých obyvatel. Nevoláme po omezování spotřeby a uskromňování obyvatel, ale o racionálním chování ve vztahu k životnímu prostředí kolem nás. Tomu se musí přizpůsobit i servis města pro občany a návštěvníky metropole.

Naší šancí jsou mladí

Zásadní změnu postoje k životnímu prostředí očekáváme od mladých lidí. Chceme podporovat jejich vztah k přírodě a šetrnému chování. Předchozí generace krajinu dobyly a přírodu ovládly. Na nastupující generaci je, aby se s krajinou a přírodou smířila a naučila se s nimi žít.

 • Ve školách a zájmových spolcích budeme podporovat výchovu mladých k šetrnému vztahu k přírodě.
 • Chceme navrhnout státu, aby ve spolupráci s městem v Praze vzniklo světové centrum „šestého vymírání“.
 • Nechceme laciné proklamace a zelený fanatismus, ale uvážené a koncepční kroky s měřitelnými výsledky.
 • Budeme omezovat oteplování města výsadbou nové zeleně, její kvalitní údržbou a průběžnou obnovou.
 • Volbou vhodných materiálů a novými stavbami chceme navyšovat potenciál zadržování dešťové vody ve městě.
 • Budeme zřizovat nové vodní plochy a prvky ve městě.
 • Podstatně rozšíříme revitalizaci vodních toků a ploch – ve 20. století byla většina potoků na území města regulována a přeložena do betonových koryt, případně zatrubněna. U pražských vodních toků sestavíme žebříček priorit a podle něj budeme potoky postupně revitalizovat, zapojovat do okolního prostředí a tam, kde to bude možné, budeme obnovovat jejich přirozené meandrování.
 • Přesouvání automobilové dopravy pod zem a navyšování podílu zeleně v parteru ulic.
 • Ochrana biodiverzity na území města, nekompromisní ochrana biokoridorů a budování nových.
 • Technické stavby a úpravy pro zvyšování průchodnosti krajiny.
 • Revitalizace v minulosti těžce poškozených přírodních lokalit a objektů.
 • Pomoc moderních šetrných technologií.
 • Město bude reagovat na nejnovější technologické inovace v oblasti péče o životní prostředí, ale bude investovat pouze do těch, které přinesou měřitelné výsledky. Jedná se o podporu budování dobíjecí sítě pro elektromobily, čerpacích stanic na vodík a ekologizaci městské hromadné dopravy. V oblasti bytové výstavby a občanské vybavenosti budeme poskytovat podporu formou úlev z poplatků na energeticky úspornou výstavbu.
 • Projekt tiché město – necháme zpracovat a následně realizovat projekt odstraňování hlukových zátěží v obytných zónách města. S tím souvisí umisťování dopravy pod zem, využívání nových materiálů pro tiché povrchy, budování protihlukových stěn a podpora stavebních úprav obytných domů a škol pro snížení hluku ve vnitřních prostorách. Budeme usilovat o zákaz jízd vytuněných vozidel na území Prahy.
 • Likvidace odpadů metodami umožňujícími jejich opakované využití v cirkulární ekonomice. Jedná se například o zálohování PET lahví apod.

Co určitě nebudeme dělat

 • Podporovat fanatismus, který je více o politickém boji a osobních zájmech než o skutečné ochraně životního prostředí.
 • Tolerovat snahy o zastavování volných ploch na úkor zeleně.
 • Tolerovat ničení zeleně či její špatnou údržbu.
 • Zavádět poplatky za vjezd aut do města nebo jeho částí.
 • Účelově šikanovat automobilisty pod záminkou ochrany životního prostředí.
 • Realizovat omezení jízd starších typů vozidel do města.

Co budeme požadovat po státu

 • Rozumnou nešikanózní legislativu pro ochranu životního prostředí.
 • Omezení vlivu účelových spolků zneužívajících nedokonalou legislativu k paralyzování potřebných investic.

Bezpečí lidí

Bezpečí lidí považujeme za jednu z klíčových priorit v našem městě. Nová mezinárodní situace, terorismus i nové technologie před nás staví nové výzvy v ochraně bezpečnosti lidí, aniž bychom se zcela zbavili dřívějších problémů s kriminalitou, drogami a alkoholem.

 • Provedeme revizi nakládání s daty z městského kamerového systému a prosadíme, aby byl zajištěn spolehlivý způsob ochrany proti jejich zneužívání.
 • Zefektivníme práci městských policistů v ulicích.
 • Budeme požadovat podle personálních možností vyšší standardy komunikace městských policistů s občany v souladu s naším heslem „Sloužit, ne šikanovat!“.
 • Chceme bránit kumulaci problémových osob na jednom místě.
 • Budeme prosazovat nulovou toleranci k trestné činnosti, naopak drobné přestupky řešit domluvou na místě.
 • Budeme bránit vzniku vyloučených lokalit.
 • Chceme úzce spolupracovat s republikovou policií při potírání kriminality.
 • Budeme pomáhat při případném zřizování nových služeben Policie ČR.
 • Při opravách veřejných prostranství a u nových investic budeme požadovat zabudování fyzických prvků a celková řešení, která omezí možnosti teroristických útoků na měkké cíle.

Co budeme požadovat po státu

 • Větší koordinaci při zajištění bezpečnosti ve městech.
 • Optimalizaci služeben Policie ČR tak, aby jejich rozložení odpovídalo potřebám města a reagovalo na jeho rozvoj a proměny.

Sociální politika

Velkým ohrožením společnosti je vznik a rozvoj sociální segregace, v jejímž důsledku vznikají „paralelní světy“, z nichž mizí solidarita a sdílené vzorce chování. Cílem sociálních programů musí být důstojný život každého jedince. Lidem, kteří se ocitnou po nenadálých životních situacích v problémech nebo ve špatné sociální situaci, je třeba podat ruku, aby se vrátili zpět do systému, který jim zaručí důstojnost a šanci na lepší budoucnost. Snaha na řešení problému však musí být oboustranná.

 • Víceletými granty budeme podporovat organizace, které svými projekty vyřeší problémy lidí, nikoli, že je budou udržovat. Pro další podporu budou hodnoceny měřitelnými kritérii.
 • Budeme nadále podporovat programy prevence drogových závislostí.
 • Prosadíme vybudování sítě sociálních služeb, které budou zlepšovat každodenní život bezdomovců.
 • Klíčovými projekty sociální péče bude zajištění důstojného stáří Pražanů podporou pečovatelských služeb a výstavbou nových domovů důchodců.
 • Prázdné a nové městské byty prioritně přidělovat sociálně potřebným rodinám s dětmi.
 • Postavit podle finančních možností města několik stovek bytů s přísným statusem a podmínkami pro sociální bydlení.
 • Úprava veřejných prostranství, vozidel MHD, komunikací, městských úřadů a institucí i nových a rekonstruovaných bytů musí akcentovat skutečnost, že zvyšuje věk populace.

Co budeme požadovat po státu

 • Legislativu a projekty nastavené v sociální oblasti tak, aby cílem téměř všech podpor bylo vyřešení problému, nikoli jeho udržování.
 • Penzijní systém, který bude udržitelný a zajišťující důstojné stáří včetně zohlednění zásluhovosti.
 • Lepší politiku v přípravě odsouzených na život po výkonu trestu.

Zdravotnictví

Každou lidskou bytost považujeme za neopakovatelnou, mající svoji identitu a hodnotu. Je pro nás nepřijatelné, aby existoval jakýkoli rozdíl v dostupnosti zdravotní péče pro kteréhokoli občana.

 • Chceme podle potřeb investovat do městských zdravotnických zařízení.
 • Budeme pomáhat při zajištění bydlení lékařům-specialistům, kterých je v Praze nedostatek.
 • Chceme vyřešit status a stav nemocnice Bulovka dohodou se státem.
 • Budeme v rámci svých kompetencí napomáhat uskutečnění a realizaci státních investic do zdravotnických zařízení.

Co budeme požadovat po státu

 • Důrazně budeme požadovat nápravu nedůstojného stavu velkých fakultních a státních nemocnic. Jedná se zejména o některé kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, Thomayerovu nemocnici a společně chceme řešit status a stav Nemocnice Bulovka.

Finance a hospodaření města

Od svých dětí si na správu města půjčovat nemůžeme. Tomu bude odpovídat naše finanční politika.

 • Za klíčový problém města v jeho ekonomice považujeme nárůst mandatorních výdajů a nedostatek financí na investice. Chceme nechat provést audit mandatorních výdajů s cílem hledat cestu k jejich úsporám a fiskální politikou bránit nárůstu podílu mandatorních výdajů na úkor investic.
 • Chceme odbourat zbytné výdaje.
 • Zkvalitněním investičních procesů a dohledem nad nimi omezíme nárůsty nákladů na realizaci investic.
 • Outsourcování některých činností města a jeho institucí musí být nástrojem k efektivnímu vykonávání služeb a činností, nikoli nástrojem na tunelování veřejných peněz z městské pokladny. Tento způsob zajištění služeb a dodávek musí být pečlivě kontrolován z důvodů možné korupce a plýtvání.
 • Budeme se snažit se o vyrovnané rozpočty.
 • Jediné půjčky budou případně realizovány na potřebné investice dle výše popsaných priorit.

Co budeme požadovat po státu

 • Stabilitu a předvídatelnost rozpočtového určení daní.
 • Zjednodušení daňové legislativy.
 • Zjednodušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Městské plánování

Současný územní plán města byl schválen 9. 9. 1999. Od té doby všechny následující politické reprezentace dávaly na nové práce velké finance, ale žádný nový územní plán neschválily.

 • Podrobíme současný připravovaný územní plán rychlé revizi.
 • Schválíme nový územní plán, aby Pražané, majitelé nemovitostí a investoři měli jasně dané parametry ploch, a tím současně byla eliminována případná korupce a lobbismus.

Nabídka spolupráce, tolerance a porozumění

Praha je hlavním městem České republiky. Je tedy městem všech občanů naší země. Podle toho se musí její samospráva a instituce chovat a konat.

 • Nabídneme spolupráci a podporu pro činnost a fungování všech státních a evropských institucí na území města. Jakékoli naschvály a řevnivost je pro nás nepřijatelná.

 

Praha má mnoho společných zájmů a vazeb se Středočeským krajem. Proto se musí spolupráce a řešení problémů dostat na zcela jinou úroveň, než je tomu dnes.

 • Se Středočeským krajem i přilehlými obcemi chceme koordinovat územní plánování, budování technické infrastruktury, zejména dopravní, řešit větší propojení regionální dopravy a její novou výstavbu.
 • Vzájemně koordinovat a řešit otázky školství, zdravotnictví a sociální péče včetně sdílení jejich kapacit.
 • Společně v příslušných lokalitách spolupracovat na projektech ochrany životního prostředí.

 

Město, jehož správu případně převezmeme po svých předchůdcích, nevlastníme, ale máme ho vašimi hlasy svěřené do péče na čtyři roky.