Článek

Jak volit – poprvé či mimo bydliště? Čtěte našeho průvodce

Je jedno, zda jste dosáhli 18 let a můžete konečně k volbám, poprvé volíte ze zahraničí, z karantény nebo jsou to vaše první volby, kterých se chcete zúčastnit v pozdějším věku. Ve všech zmíněných případech vám může přijít vhod náš komplexní průvodce volbami 2021, který vám poradí, jak volit do Poslanecké sněmovny, aby váš hlas nepropadl a splnil svůj účel – přispěl ke zvolení vašich favoritů.

Termín voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021

V pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

Pro váš základní přehled: Poslanecká sněmovna je jedním ze zákonodárných orgánů České republiky. Volby se konají každé 4 roky a jejich termín je stanoven prezidentem ČR nejpozději 90 dnů předem. Celkem se volí 200 poslanců. 

NÁVOD: Jak správně volit

Kdo může hlasovat

Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny může občan České republiky, který dovršil 18 let (alespoň druhý den voleb). Každý volič musí hlasovat osobně a není možné, aby jej někdo zastupoval.

Hlasování je naopak zakázáno těm, kteří mají omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví občanů.

Co si vzít s sebou

U voleb je nutné předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), kterým potvrdíte, že jste to skutečně vy.

Užitečné informace: Volební lístky obdržíte poštou několik dní před volbami. Každý z nich představuje jednu politickou stranu a je na něm uveden seznam jejích kandidátů. V den konání voleb můžete volební komisi požádat o nové volební lístky, pokud byste ty své zapomněli, ztratili nebo neobdrželi.

Kde volit v běžné situaci

Jestliže nemáte voličský průkaz, musíte volit na místě určeném podle vašeho trvalého bydliště a v konkrétní volební místnosti. O tom, kde přesně budete volit, vás informuje starosta obce. 

Oznámení nejčastěji najdete na úřední desce obecního úřadu nebo v místním tisku. Někdy se tato informace zasílá spolu s hlasovacími lístky, které byste měli obdržet nejpozději do 5. října.

Pokud si nejste jisti, kam jít volit, obraťte se před volbami nebo v den hlasování na svůj obecní úřad.

Průběh voleb do Poslanecké sněmovny

 1. Nejprve si zjistěte, který z kandidátů sdílí vaše názory a jehož myšlenky jsou vám nejblíže. Následně vyberte jednu ze stran, popř. koalic (například Korunu Českou), pro kterou budete hlasovat. Pokud váháte, můžete se poradit se svými blízkými, nebo si poslechnout některou z televizních debat či rozhovorů se zástupci jednotlivých stran.
 2. Na místě voleb prokažte svou totožnost pomocí občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 3. U komise si vyzvedněte úřednickou obálku a odeberte se za plentu. Tam vyberte volební lístek vámi preferované strany, na němž můžete zakroužkovat pořadové číslo konkrétní osoby, kterou upřednostňujete. Zakroužkovat můžete až 4 kandidáty.
 4. Následně volební lístek vložte do obálky, kterou nezalepujte, a vhoďte ji do volební urny.

Upozornění: Za plentu se musíte odebrat SAMI a až tam do ní můžete vložit hlasovací lístek. Hlasování je tajné, takže s vámi za plentu nesmí jít ani manžel, dítě nebo jiný člen rodiny.

Speciální případy hlasování do Poslanecké sněmovny

Jak volit mimo trvalé bydliště na území ČR

Může se stát, že se zrovna v době voleb nebudete nacházet v místě svého trvalého bydliště. V tomto případě můžete požádat o voličský průkaz (více o něm níže), který vám umožní volit v libovolném volebním okrsku.

Jak volit ze zahraničí

Pokud víte, že se během voleb budete nacházet mimo Českou republiku, můžete volit ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu ČR, kde svou totožnost prokážete platným občanským průkazem (v rámci EU) nebo cestovním pasem.

Existují dva způsoby hlasování ze zahraničí:

 • Při dlouhodobém pobytu v zahraničí – nejpozději 40 dnů před volbami (letos byl termín do 29. srpna 2021) musíte písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky. K této žádosti musíte přiložit originál či ověřenou kopii dokladu potvrzující vaši totožnost, české státní občanství a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde budete do zvláštního seznamu zapsáni, například nájemní smlouvu. Nezapomeňte ale na to, že po zapsání do zvláštního seznamu voličů budete vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů na obecním úřadě v místě vašeho trvalého bydliště. Pokud byste v příštích letech chtěli opět volit v ČR, museli byste požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a potvrzení o této skutečnosti odevzdat před volbami obecnímu úřadu nebo v den voleb příslušné okrskové volební komisi.
 • Při krátkodobém pobytu v zahraničí (např. dovolená) – stačí, když svůj obecní úřad v místě trvalého bydliště na území České republiky požádáte o vydání voličského průkazu (více o něm níže), na který můžete volit v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí i v ČR. Obecní úřad vám voličský průkaz může zaslat rovnou do zahraničí na požadovanou adresu nebo na zastupitelský úřad, v jehož územním obvodu chcete hlasovat.

V den voleb vám volební komise na půdě zastupitelského úřadu předá hlasovací lístky a úřední obálku. V zahraničí letos musíte volit kandidáty z Ústeckého kraje, který začátkem ledna 2021 vylosovala Státní volební komise.

Jak volit z karantény

Voliči, kteří budou mít zrovna v den voleb nařízenou karanténu nebo se musí izolovat kvůli onemocnění COVID-19, mohou hlasovat do přenosné volební schránky, kterou bude zajišťovat speciální komise vybavená všemi potřebnými hygienickými pomůckami. Další možností je drive-in hlasování (bude nejméně jedno stanoviště v každém okrese) nebo hlasování v pobytovém zařízení (domov seniorů, hospic nebo LDN).

Pro hlasování v domácnosti musí volič podat telefonickou (nebo e-mailovou) žádost na svůj příslušný obecní úřad, a to nejpozději do dvacáté hodiny dne před prvním dnem voleb, tj. do čtvrtka 7. října 2021. V žádosti musí být uvedeno jméno a příjmení voliče, datum narození, adresa trvalého bydliště nebo místa, na kterou se členové volební komise dostaví s přenosnou volební schránkou, a telefonní kontakt, skrze nějž si komise s žadatelem domluví termín návštěvy.

Na tzv. volebních stanovištích můžete z auta hlasovat ve středu 6. října od 8–17 hod. a v pobytových zařízeních sociálních služeb pak od čtvrtka 7. října od 8 hod. do pátku 8. října do 18 hod. Z domácnosti můžete volit od pátku 8. října od 8 hod. do soboty 9. října do 14 hod. Ve všech uvedených případech s sebou musíte mít doklad o nařízené karanténě a nasazený respirátor. 

Jak volit, když jsem nemocný

V případě, že máte jiné závažné zdravotní důvody mimo COVID-19, které vám brání se dostavit k volbám, můžete stejně jako v případě karantény požádat obecní úřad o odevzdání hlasu do přenosné volební schránky. Tímto způsobem lze volit jen na území daného volebního okrsku a jen na území České republiky.

Jak získat voličský průkaz

 1. Podáním písemné žádosti (její vzor lze stáhnout na internetu) s vlastnoručním podpisem obecnímu úřadu, kterou musí obdržet nejpozději 7 dní před prvním dnem voleb. Žádost je možné poslat poštou nebo přes datovou schránku.
 2. Osobním zažádáním u příslušného obecního úřadu do 48 hodin před začátkem voleb.

Voličský průkaz je možné získat nejdříve 15 dnů před zahájením voleb.

V jakých případech by byl váš hlas neplatný

 • Do obálky vložíte více hlasovacích lístků. Obálka může obsahovat pouze jeden hlasovací lístek vybrané politické strany nebo koalice.
 • Lístek je volně hozený do volební urny nebo je přetržený. Hlasovací lístek musí být v úřední obálce a nepoškozený. O nový můžete požádat volební komisi.
 • Volební lístek je vytištěný na jiném než předepsaném tiskopise a nevystavený úřadem. Do volební urny můžete vhodit pouze oficiální tiskopis.

Kroužkování kandidátů: Zakroužkovat můžete méně než 4 kandidáty, ale ne více než 4. Pokud byste jich zakroužkovali více, hlas by se započítal pouze politické straně, ale nikoliv vybraným kandidátům. V okamžiku, kdy obdrží jeden z kandidátů více než 5 % platných hlasů, získá mandát právě on.

I menší strany mají šanci na úspěch

I když vás nezaujala žádná z velkých stran a koalic, které mají dle statistik největší pravděpodobnost úspěchu, nezůstávejte doma a běžte volit. Svůj hlas můžete věnovat některé z menších politických stran, jež může stejně dobře dosáhnout na 5% hranici pro vstup do parlamentu. Volte srdcem a ty, kteří jsou vám ideově blízko. Jen tak se může současné složení Poslanecké sněmovny změnit.  

A pokud stále váháte, přečtěte si náš volební program. Třeba se naše představy o budoucnosti České republiky protnou. Každý hlas se počítá a i malá strana může překvapit.

Kdy budou známy výsledky voleb?

Jakmile se uzavřou volební místnosti, začnou komise sčítat hlasy. Výsledky ze všech volebních okrsků jsou obvykle známy ještě týž večer, ty letošní tedy 9. října 2021.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: