Článek

Výzva vládě k dodržování zákonnosti

Přerušení dodávky právního státu

Výzva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) vládě České republiky k respektování zásady zákonnosti a principů právního státu

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je znepokojena prohlubujícími se zásahy státní moci do základních práv a svobod obyvatel České republiky, které jsou prezentovány jako nezbytné pro potírání nemoci COVID 19, avšak nemají oporu v platném právu.

Připomínáme, že zásada zákonnosti coby vyjádření jednoho z principů právního státu (Rechtsstaat) byla pro naše země zavedena v dobách Rakousko-Uherské monarchie a každý odklon od její aplikace následnými politickými režimy, vedený jakýmkoliv úmyslem a odůvodněný sebelepším zájmem, byl pro obyvatele našich zemí vždy neblahý.

Aktuálně přijímaná opatření v masovém měřítku zasahují do ústavně garantovaných osobnostních, hospodářských, sociálních a kulturních práv, aniž by byl respektován princip zákonnosti, důvodnosti a přiměřenosti. Hluboké znepokojení vyvolává zejména skutečnost, že vzdělání, sociální, kulturní a sportovní rozvoj dětí jsou vázány na řadu podmínek, které nemají zákonnou oporu, jsou ve svém důsledku zjevně diskriminační a nastupující generaci nevratně poškozují. Naše strana je přesvědčená, že tento postup státní moci je mj. v příkrém rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku České republiky, což potvrzují i některé judikáty, jimiž byla řada opatření zrušena. 

Koruna Česká zastává pevné přesvědčení, že základní práva a svobody se za žádných okolností nesmí stát privilegiem či nadstandardem, které by byly občanům přiznány pouze po splnění státem požadovaných podmínek, tedy včetně vakcinace, testů, lékařských osvědčení či jiných obdobných opatření, která by současné neměla oporu v platné právní úpravě.

Pokládáme např. za zcela nepřijatelné, aby ministr vlády ČR při vyhlašování opatření připustil jejich možnou nezákonnost s vizí, že až budou soudem jako protiprávní zrušena, bude již dosaženo jejich zamýšleného účelu.

Koruna Česká obecně nezpochybňuje oprávněnost a potřebu opatření, která mají omezit šíření epidemie a minimalizovat předčasné ztráty na životech. Konstatujeme však, že těchto cílů není dosahováno, což je do značné míry důsledkem nepřiměřenosti opatření a jejich nedostatečného zdůvodnění. Dodržování zásady legality je přitom nezbytným předpokladem pro obnovu důvěry občanů ve stát a právo, oslabenou nejen vlivem pandemické situace. Bez obnovy důvěry občanů ve schopnost státu aktuální obtíže řešit se přitom naše země při vyrovnávání s následky koronavirové krize rozhodně neobejde!

Koruna Česká proto vyzývá vládu a ostatní složky moci výkonné k neprodlenému ukončení zásahů do základních práv a svobod občanů, zaručených Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, prostřednictvím aktů, které by neměly oporu v právním řádu.

V Praze dne 14. dubna 2021

 Přerušení dodávky právního státu

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: