Článek

Tříkrálová nabídka podpory pro koalici SPOLU

Dne 6. ledna 2021 nabídly Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní stranaKlub angažovaných nestraníků, za předpokladu programové shody, podporu a spolupráci volební koalici SPOLU, tvořené Občanskou demokratickou stranou, KDU-ČSLTOP 09.

VYJÁDŘENÍ PODPORY A nabídka spolupráce pro koalici

ODS, KDU-ČSLTOP 09

K rukám

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.,

Ing. Marian Jurečka,

Ing. Markéta Pekarová Adamová

Vážená paní předsedkyně, vážení páni předsedové,

dovolte nám touto cestou ocenit vámi deklarovanou snahu o společný postup ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

Za politické subjekty:

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní stranaKlub angažovaných nestraníků

tímto vyjadřujeme společnému postupu vašich stran podporu.

Současně Vám v návaznosti na předchozí volební spolupráce z let minulých, a pokud se všemi účastníky volební koalice nacházíme hodnotovou shodu na těchto programových východiscích:

  1. Politika naší země má vycházet z dlouhodobých hodnotových kořenů Západu, rámovaných myšlenkovým odkazem řecké filosofie, normativními principy římského práva a etickými zásadami přenášenými judaisticko-křesťanskou tradicí;
  1. Moderní právní stát má základ v principu distributivní spravedlnosti: pomáhat sociálně potřebným, zbytečně neomezovat schopné a všem bez rozdílů pohlaví, rasy či náboženství zajistit rovné postavení před zákonem, nikoli potlačovat přirozené rozdíly, které přispívají ke společenské rozmanitosti;
  1. Naše země musí odpovědně nakládat s veřejnými financemi a nezatěžovat příští generace nesplatitelným dluhem. Ekonomicky úspěšní nesmí být trestáni nepřiměřenou příjmovou ani majetkovou daní. Za klíčové považujeme nastavení spravedlivých pravidel pro hospodářský prostor, zejména rovnou hospodářskou soutěž včetně potlačování vlivu distribučních koalic;
  1. Stát má respektovat danou a neměnnou lidskou přirozenost, má tedy mj. opatrovat výsadní postavení manželství, coby svazku jedné ženy a jednoho muže, a rodiny založené na tomto manželství, nebo reflektovat, že sociální role v životě člověka do jisté míry vyplývají z biologické danosti pohlaví;
  1. Naše země musí být předvídatelným, stabilním a spolehlivým spojencem partnerů v Severoatlantické alianci, který bude plnit své smluvní závazky a povinnosti, vč. ročních výdajů na obranu ve výši minimálně 2 % ročního HDP a aktivně se podílet na politice aliance;
  1. U strategických investic v oblastech, jako jsou například energetika (kde je mj. důležité usilovat o zařazení jaderné energie mezi „zelené zdroje“), digitální infrastruktura, základní potraviny a důležité materiály, léky apod. musí být na prvním místě upřednostněna bezpečnost země před případnou ekonomickou výhodou;
  1. Naše zahraniční politika má být orientována především na hospodářskou spolupráci se státy, s nimiž sdílíme hodnoty svobody a demokracie. V rámci EU by našimi nejbližšími spojenci měly být země, se kterými nás pojí nejen slavná minulost Podunajské monarchie, děsivá zkušenost komunistické diktatury, ale i aktuální geopolitické zájmy. Je tak třeba usilovat o užší kooperaci Visegradské skupiny s Rakouskem a Slovinskem. Mimo EU je třeba udržovat nadstandardní vztahy se Spojeným královstvím, USA, Kanadou, Japonskem, Jižní Koreou či Tchaj-wanem a Státem Izrael. V případě zjevných pochybení státu (viz např. aktuální žaloba Lichtenštejnského knížectví na ČR) je třeba upřednostnit politické jednání a dohodu před řešením soudním. Není přijatelné, aby naše země nadále ohrožovala vlastní zájmy a důvěru spojenců pochybnými snahami o podřízenou spolupráci se státy, kde panují nedemokratické režimy.
  1. V naší zemi opět dochází k fatálnímu narušování krajiny, projevujícímu se mj. závažným poklesem biologické rozmanitosti i narušeným režimem vody v krajině. Významnou část těchto nežádoucích jevů způsobuje nevhodné hospodaření na zemědělské půdě a v lesích. Vzhledem k tomu, že tato odvětví jsou dotována, je nezbytné podmínit další poskytování dotací tím, že hospodařící subjekty budou respektovat zásady, které povedou k nápravě;
  1. Náš systém zastupitelské demokracie není na celostátní úrovni vhodné aktuálně destabilizovat všeobecnými referendy či plebiscity. Pro zásadní státoprávní otázky (např. změna státoprávního uspořádání z republiky na monarchii) lze vhodně využít referenda speciálního. Podporujeme otevřenou diskusi o aktuálním postavení individuální hlavy státu, vč. způsobu její volby, redefinování kompetencí a odpovědnosti i možnostech suspendování pro nezpůsobilost;

Je nutné přispívat k obnově a posilování mezilidské důvěry, reflektovat svobodu jako vládu svědomí, a tím také více jako otázku morálky než politiky, a jako nutnou podmínku cesty k pravdě, rovnost coby rovnost před zákonem a rovnost příležitostí, zamýšlet se nejen nad otázkou práv, ale i případně souvisejících povinností; 

nabízíme jednání o komplexní před i povolební spolupráci, zahrnující celou šíři souvisejících otázek, od programových (nabízíme naše odborné kapacity pro tvorbu volebního programu zaměřeného na pravicově konzervativního voliče) až po personální (v případě zájmu jsme připraveni delegovat naše zástupce na kandidátky ve zmíněných volbách).

V Praze dne 6. ledna 2021

Za stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

RNDr. Radim Špaček, předseda a JUDr. Petr Krátký, místopředseda

Za stranu: Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D., předseda a Mgr. Ing. Michal Struha, místopředseda

Za hnutí: Klub angažovaných nestraníků

Ing. František Laudát, předseda a Ing. Jiří Domlátil, místopředseda

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: