Zkrácený koaliční program pro volby do magistrátu hl. města Prahy

Zkrácený koaliční program 2022

SLOUŽIT, NE ŠIKANOVAT

Vážené voličky a voliči, předkládáme vám stručný přehled důležitých priorit, které v případě vaší důvěry chceme prosazovat v Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

Doprava

Bez moderní dopravní infrastruktury a pořádku v investicích se kvalita života ve městě nezlepší. Nechceme čekat, experimentovat, šikanovat, ale stavět.
 • Uvedeme do provozu 1. úsek metra D a zahájíme realizaci navazujících částí.
 • Urychlíme realizaci nových tramvajových tratí. Prioritou je vrácení tramvají na horní část Václavského náměstí s propojením na Vinohradskou třídu, Hlavní nádraží a I.P. Pavlova.
 • Prosadíme nákup ekologických autobusů.
 • Přistoupíme k realizaci Zlíchovského mostu.
 • Výrazně urychlíme přípravu staveb Městského okruhu, silničních radiál a zahájíme výstavbu Radlické radiály.
 • Chceme konečně odstranit severojižní magistrálu z Václavského náměstí. Zadáme vyhledávací studii a projektovou přípravu na „Tunel centrum“, který komplexně odstraní povrchovou automobilovou dopravu od Nuselského mostu po Holešovice.
 • Prosadíme zpracování projektu „Tiché město“, jehož cílem bude snížení hlukové zátěže.
 • Budeme podporovat pěší a cyklistickou dopravu, ale přehodnotíme racionalitu a bezpečnost stávajících a připravovaných vyhrazených pruhů pro cyklisty.
 • Do řízení dopravy chceme vnést pořádek a systém. Proto chceme pořídit nový řídící systém – ústřednu do Centrálního dispečinku.
 • Uděláme pořádek a zavedeme systém do přípravy a realizace dopravních investic, stejně tak ukončíme chaos při opravách stávajících komunikací.
 • Budeme prosazovat ukončení odtahů vozidel, pokud neohrožují bezpečnost provozu, nasazování botiček, budeme bránit zpoplatňování vjezdu vozidel do centra města, nedovolíme zákaz vjezdu starších aut z důvodu horších emisních tříd, budeme bránit šikaně řidičů zbytnými opatřeními, která narušují plynulost a bezpečnost provozu.

Kultura

Kultura v našem pojetí nesmí být přehlíženou Popelkou. Je mostem, který vytváří kontinuitu mezi naší minulostí, současností a naší budoucností. Dává smysl našemu bytí a je hlavním znakem naší identity.
 • Chceme pokračovat v přípravě výstavby Vltavské filharmonie.
 • S využitím všech zákonných možností chceme ukončit devastaci historicky cenných objektů a celků v Pražské památkové rezervaci včetně vyloučení projektů, které nekvalitní architekturou parazitují na geniu loci Prahy.
 • Chceme postupně památkově rehabilitovat ulice a náměstí v historických částech Prahy s prioritou revitalizace Malostranského a Horního náměstí včetně návratu sochy maršála Radeckého a dokončení revitalizace Václavského náměstí.
 • Chceme spolupracovat s majiteli památkových objektů a podporovat je při jejich investicích. Výrazně jim snížíme poplatky za pronájem ploch pro zařízení staveniště, budeme vycházet vstříc při úpravách dopravního režimu v okolí staveb a snažit se o revitalizaci městského majetku v okolí.
 • Nenecháme městské kulturní instituce v ekonomické nejistotě, budeme pokračovat v grantové podpoře privátních kulturních aktivit.
 • Podpoříme Muzeum paměti XX. století v jeho dočasném sídle a zahájíme přípravu výstavby nové budovy.
 • Zavedeme ochranné stavební uzávěry v oblastech významných kulturních památek i mimo Pražskou památkovou rezervaci.

Odolné město

Skutečný stav země, města a společnosti se pozná až v okamžiku, kdy jsme vystaveni krizi.
 • Podle možností se budeme snažit dostat pod kontrolu strategickou infrastrukturu města a její provozovatele. Jedná se o energetiku, vodu, řídící systémy města, části zdravotnictví a bezpečnosti.
 • Outsoursovat budeme pouze služby a činnosti, kde to soukromé společnosti nabídnou levněji a kvalitněji. Poskytovatelé strategických služeb budou před uzavřením smlouvy podrobeni bezpečnostnímu auditu.
 • Budeme hlídat spolehlivost a udržitelnost dodavatelů technologií pro městské organizace a investice.
 • Dopady klimatických změn chceme omezovat výsadbou nové zeleně, aplikacemi zeleně na střechy a fasády domů, použitím vhodných materiálů na povrchy ulic a náměstí, budováním nových vodních nádrží, zřizováním nových vodních prvků na veřejných prostranství.
 • Za nezbytné považujeme zvyšování retenční kapacity území města.
 • Chceme omezit zahušťování výstavby v silně urbanizovaných lokalitách a omezovat automobilovou dopravu v některých částech města.
 • Budeme dbát na kybernetickou bezpečnost městské infrastruktury a městských organizací.
 • Zvýšenou pozornost budeme věnovat bezpečnosti obyvatel, budování protiteroristických prvků na veřejných prostranstvích včetně silnic.
 • Vybudujeme záložní plochy pro rychlou realizaci dočasných staveb pro případy krizových situací.
 • Dáme do pořádku ochranné prostory pro obyvatele pro případ krizových situací.
 • Zajistíme dostatečné rezervy ve zdravotnických zařízeních města.

Podnikání

Drobní podnikatelé, soukromníci a živnostníci jsou skutečnými hrdiny naší doby, kteří nasazují svoji kůži a zajišťují ekonomické zdroje pro financování státu a obcí. Jich se velmi dotýká nepředvídatelné a často šikanózní chování města a jeho částí.
 • Upravíme systém parkování ve městě tak, aby živnostníci mohli za cenu a držení oprávnění v jednom obvodu parkovat po celém území Prahy.
 • Prosadíme, aby pronájem městských ploch na předzahrádky byl za vstřícný nájem.
 • Cena pronájmu městských ploch při výstavbě či rekonstrukci provozoven bude stejná, jako pro majitele památkových objektů.
 • Ceny služeb pro občany města a podnikatele budou stejné.
 • Maximálně zjednodušíme administrativu na úřadech.
 • Snížíme, nebo zmrazíme výši poplatku za ubytování.
 • Budeme prosazovat zmražení daní a poplatků spravovaných městem včetně daní z nemovitostí. To se bude týkat občanů i podnikatelů.

Vzdělání, věda a výzkum

Bez kvalitní výchovy mladých dnešní problémy nevyřešíme, ale na další si v budoucnosti přivodíme. Chceme vzdělané lidi, kteří budou rozumět světu kolem sebe a rozumět sami sobě.
 • Zajistíme dostatečné kapacity v předškolních zařízeních od mateřských školek po střední školy.
 • Z financí města budeme podporovat nákup nových technologií pro výuku a vybavení školních zařízení.
 • Zavedeme nadstandardní měřitelná kritéria kvality škol a na jejich základě nejlepším budeme každý rok přispívat na platy učitelů a zaměstnanců.
 • Chceme prosazovat výuku etiky na všech stupních škol.
 • Budeme prosazovat výuku dětí v duchu tradičních hodnot naší kultury. Odmítáme infantilizaci a samozvané zbavování svéprávnosti mladých dospělých.
 • Chceme vytvořit podmínky pro navýšení počtu církevních škol.
 • Budeme požadovat zavedení duálního vzdělání do učňovského školství.
 • Formou soutěží chceme propagovat popularizaci přírodních věd, umění, společenských věd a nejúspěšnějším žákům udělit městská stipendia pro studium na prestižních školách.
 • Vybudujeme v Praze všem dostupné inovační centrum., kde si lidé budou moci pod odborným dohledem realizovat své projekty.
 • Cílenými programy se budeme snažit mazat handicapy dětí ze sociálně slabých rodin.
 • Jakékoli městské bonusy budou dostupné pro všechny mladé lidi ve školách na území Prahy.
 • Chceme více komunikovat s pražskými vysokými školami s cílem usnadnit jim jejich fungování a rozvoj. Budeme usilovat o větší vazby na pražské základní a střední školy.

Péče o životní prostředí

Živá a neživá příroda jsou hodnotami, které překračují rámec života kterékoli lidské generace. Přírodu jsme porazili. Teď se s ní musíme smířit a naučit žít. Aglomerace Prahy s rostoucím počtem obyvatel, nárůstem zastavěných ploch, vysokou intenzitou individuální automobilové dopravy, výraznou uhlíkovou stopou a značnou fragmentací krajiny v sobě nese potenciál výrazně zhoršovat podmínky pro život svých obyvatel. Nevoláme po omezování spotřeby a uskromňování obyvatel, ale o racionálním chování ve vztahu k životnímu prostředí kolem nás. Tomu se musí přizpůsobit i servis města pro občany a návštěvníky metropole.
 • Ve školách a zájmových spolcích budeme podporovat výchovu mladých k šetrnému vztahu k přírodě.
 • Chceme navrhnout státu, aby ve spolupráci s městem v Praze vzniklo světové centrum „šestého vymírání“, které se bude zabývat a veřejnosti prezentovat dramatický pokles biodiverzity na planetě.
 • Nechceme laciné proklamace a zelený fanatismus, ale uvážené a koncepční kroky s měřitelnými výsledky.
 • Podstatně rozšíříme revitalizaci vodních toků a ploch – ve 20. století byla většina potoků na území města regulována a přeložena do betonových koryt, případně zatrubněna. U pražských vodních toků sestavíme žebříček priorit a podle něj budeme potoky postupně revitalizovat, zapojovat do okolního prostředí a tam, kde to bude možné, budeme obnovovat jejich přirozené meandrování.
 • Řešení pro zdravý život vidíme v přesouvání automobilové dopravy pod zem a navyšování podílu zeleně v parteru ulic.
 • Ochrana biodiverzity na území města, nekompromisní ochrana biokoridorů a budování nových musí dramaticky narůst. Stejně tak stavby a úpravy pro zvyšování průchodnosti krajiny
 • Na ochranu přírody nasadíme moderní šetrné technologie.
 • Město bude reagovat na nejnovější technologické inovace v oblasti péče o životní prostředí, ale bude investovat pouze do těch, které přinesou měřitelné výsledky. Jedná se o podporu budování dobíjecí sítě pro elektromobily, čerpacích stanic na vodík a ekologizaci městské hromadné dopravy. V oblasti bytové výstavby a občanské vybavenosti budeme poskytovat podporu formou úlev z poplatků na energeticky úspornou výstavbu.
 • Projekt „Tiché město“ – necháme zpracovat a následně realizovat projekt odstraňování hlukových zátěží v obytných zónách města. S tím souvisí umisťování dopravy pod zem, využívání nových materiálů pro tiché povrchy, budování protihlukových stěn a podpora stavebních úprav obytných domů a škol pro snížení hluku ve vnitřních prostorách. Budeme usilovat o zákaz jízd vytuněných vozidel na území Prahy.
 • Budeme podporovat likvidaci odpadů metodami umožňujícími jejich opakované využití v cirkulární ekonomice. Jedná se například o zálohování PET lahví apod.

Bezpečí lidí

Bezpečí lidí považujeme za jednu z klíčových priorit v našem městě. Nová mezinárodní situace, terorismus i nové technologie před nás staví nové výzvy v ochraně bezpečnosti lidí, aniž bychom se zcela zbavili dřívějších problémů s kriminalitou, drogami a alkoholem.
 • Provedeme revizi nakládání s daty z městského kamerového systému a prosadíme, aby byl zajištěn spolehlivý způsob ochrany proti jejich zneužívání.
 • Zefektivníme práci městských policistů v ulicích.
 • Budeme požadovat podle personálních možností vyšší standardy komunikace městských policistů s občany v souladu s naším heslem „Sloužit, ne šikanovat!“.
 • Chceme bránit kumulaci problémových osob na jednom místě.
 • Budeme prosazovat nulovou toleranci k trestné činnosti, naopak drobné přestupky řešit domluvou na místě.
 • Budeme bránit vzniku vyloučených lokalit.
 • Budeme pomáhat při případném zřizování nových služeben Policie ČR.

Sociální politika a zdravotnictví

Velkým ohrožením společnosti je vznik a rozvoj sociální segregace, v jejímž důsledku vznikají „paralelní světy“, z nichž mizí solidarita a sdílené vzorce chování. Cílem sociálních programů musí být důstojný život každého jedince. Lidem, kteří se ocitnou po nenadálých životních situacích v problémech nebo ve špatné sociální situaci, je třeba podat ruku, aby se vrátili zpět do systému, který jim zaručí důstojnost a šanci na lepší budoucnost. Snaha na řešení problému však musí být oboustranná.
 • Víceletými granty budeme podporovat organizace, které svými projekty vyřeší problémy lidí, nikoli, že je budou udržovat. Pro další podporu budou hodnoceny měřitelnými kritérii.
 • Budeme nadále podporovat programy prevence drogových závislostí.
 • Prosadíme vybudování sítě sociálních služeb, které budou zlepšovat každodenní život bezdomovců.
 • Klíčovými projekty sociální péče bude zajištění důstojného stáří Pražanů podporou pečovatelských služeb a výstavbou nových domovů důchodců.
 • Prázdné a nové městské byty bude město prioritně přidělovat sociálně potřebným rodinám s dětmi.
 • Chceme postavit podle finančních možností města několik stovek bytů s přísným statusem a podmínkami pro sociální bydlení.
 • Úprava veřejných prostranství, vozidel MHD, komunikací, městských úřadů a institucí i nových a rekonstruovaných bytů musí akcentovat skutečnost, že zvyšuje věk populace.
Každou lidskou bytost považujeme za neopakovatelnou, mající svoji identitu a hodnotu. Je pro nás nepřijatelné, aby existoval jakýkoli rozdíl v dostupnosti zdravotní péče pro kteréhokoli občana.
 • Chceme podle potřeb investovat do městských zdravotnických zařízení.
 • Budeme pomáhat při zajištění bydlení lékařům-specialistům, kterých je v Praze nedostatek.

Finance a hospodaření města

Od svých dětí si na správu města půjčovat nemůžeme. Tomu bude odpovídat naše finanční politika.
 • Chceme zrušit zbytné výdaje a zastavit růst mandatorních výdajů.
 • Budeme se nažit o vyrovnané městské rozpočty.
 • Jediné půjčky budou případně realizovány na potřebné investice dle výše popsaných priorit.

Nabídka spolupráce, tolerance a porozumění

Praha je hlavním městem České republiky. Je tedy městem všech občanů naší země. Podle toho se musí její samospráva a instituce chovat a konat.
 • Nabídneme spolupráci a podporu pro činnost a fungování všech státních a evropských institucí na území města. Jakékoli naschvály a řevnivost je pro nás nepřijatelná
 • Praha má mnoho společných zájmů a vazeb se Středočeským krajem. Proto se musí spolupráce a řešení problémů dostat na zcela jinou úroveň, než je tomu dnes.