Proč volit korunu?

Naší prioritou je zavedení moderní monarchie, v níž panovník představuje morální vzor, který národ stmeluje a hrdě reprezentuje svou zem.

Máme v úmyslu obnovit historické celky, v jejichž čele panovník vždy stál, tj. Království české, Markrabství moravské a Vévodství slezské. Budeme usilovat o oddělení samosprávy a státní správy tak, aby tyto země získaly samostatnost, zatímco kraje by nadále vykonávaly státní správu. Správu jednotlivých zemí předáme do rukou volených zemských sněmů generovaných zemskými vládami, v jejichž čele budou stát zemští prezidenti

Dále si stojíme za těmito body:

1

Chceme, aby výběr daní spadal z velké části do kompetence obcí, nikoliv finančních úřadů. Každá obec by s vybranými daněmi (zejména daní z nemovitosti a z příjmů) hospodařila dle svého uvážení a občané by věděli, kam jejich peníze směřují.

2

Záleží nám budoucnosti naší země a uděláme vše proto, abychom český stát dostali z dluhů. Jako nejlepší možnost se jeví krátkodobé zmrazení státních výdajů a důkladný audit úspor a provedených investic.

3

Už máme dost komických situací, které v politice dějí. Postaráme se o to, aby se zvýšila tristní účast (40 %) na jednáních a vyřčená stanoviska byla závazná a neměnila se ze dne na den. Pouze novým postojem můžeme uspět v EU.

4

V případě mezistátních sporů je třeba upřednostnit diplomatická a politická jednání před mocenskou konfrontací či soudními spory.

5

Ať bude mít český stát právní formu jakoukoliv, je nutné zrevidovat právní řád tak, aby byl přehledný, byly sjednoceny základní definice a nedocházelo k různým právním desinformacím a sporům.

6

Chceme odstranit zdvojení 5% bariéry pro vstup do Sněmovny – když bude mít volič jeden „hlas srdce“ a jeden „hlas rozumu“, odpadnou obavy, že by hlas mohl propadnout.

7

Krajině je potřeba vrátit biodiversitu a napravit její vodní režim, tzn. omezit monokultury, zvýšit rozmanitost krajiny a množství krajinotvorných prvků. Je nutné podpořit vlastníky při realizaci potřebných opatření, podmínit zemědělské dotace vhodným hospodařením a omezit vliv agrobaronů.

8

Státní lesy by neměly být brány jako lesy hospodářské, ale jako lesy ochranné a zvláštního určení.  Hospodaření v těchto lesích nebude sledovat zisk, nýbrž dosažení druhové a věkové skladby přirozené pro daný biotop a lokalitu.

9

Je třeba dokončit digitalizaci státní správy tak, aby jednotlivé úkony byly jednoduše řešeny z domu a aby mezi sebou jednotlivé úřady informace dokázaly sdílet.

10

Ve vzdělávání budeme podporovat metody využívající přirozené touhy dětí zkoumat okolní svět a přicházet na nové věci. Namísto výuky lehce dohledatelných údajů je potřeba děti učit vyhledávat a komunikovat, podporovat jejich přirozený talent a posilovat morální inteligenci.

11

V rámci zdravotnictví jsme v minulém roce zjistili, že samotná úroveň je velmi vysoká, ale na některých specializovaných pracovištích chybí kvalifikovaný personál, ten je třeba podporovat všemi směry, jak vzděláním, tak zvýšením platu a nastolením dobrých pracovních podmínek.

12

V systému financování zdravotnictví je nutno posílit prvky kontroly výdajů pacientem, aby se omezilo plýtvání.

13

Náš průmysl je třeba restrukturalizovat. Je třeba začít vyrábět tak, aby do budoucna byl český průmysl orientován na vývoj, inovace a produkci kvalitních výrobků s vysokou přidanou hodnotou, konkurenceschopných na světových trzích.

Další body našeho volebního programu naleznete zde.