Článek

Současná politická a hospodářská krize.

Tiskové prohlášení Koruny České – monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska

„Privátní mocnosti hospodářství chtějí volnou dráhu pro dobývání velkých majetků. Nemá jim stát v cestě žádné zákonodárství. Chtějí dělat zákony ve svém zájmu a poslouží si k tomu nástrojem, který samy vytvořily, demokracií, placenou stranou“ Tolik německý filosof první třetiny dvacátého století Oswald Spengler ve svém stěžejním díle „Zánik západu – nástin morfologie světových dějin“ Spengler však ve svém díle prezentuje řadu dalších nadčasových myšlenek, např.: „Sebezničující demokracie peněz, volby jsou obchod a státní úřady kořistí vítěze, demokracie je dovršení vyrovnání peněz a politické moci, program mizí ze vzpomínek a organizace pracuje jen pro sebe, caesarismus roste na půdě demokracie, parlamentarismus je dnes v naprostém úpadku, na burze se s volbami jedná jako s cennými papíry, parlamentní styl je plně identický se stylem kabinetní diplomacie.“ Shrnuje své zkoumání demokracie ve větě „vůle k moci v čistě demokratickém přestrojení dovršila svůj mistrovský kousek tím, že objektům v nejdokonalejším otroctví může lichotit pocitem svobody“.

JCKV arcivévoda Karel Habsbursko-Lotrinský, následník českého trůnu, se k současné krizi vyjádřil: „… křesťanské hodnoty stejně důležitým pilířem jako myšlenka nadnárodního uspořádání. Pokud by se upozadnily tyto pilíře, pak zavládne čistá technokracie a byrokracie. Dnes zažíváme mnohem více krizi politickou než měnovou. Měnová krize je důsledkem politické. Politika žije v iluzi, že je možné rozmnožením peněz dosáhnout blahobytu. Když politici ani banky neručí za dluhy, potom je obecné blaho jako politická kategorie vytlačeno. Bez obecného blaha jako politické orientace ale nemůže společnost fungovat. Tato krize není jen ohrožením pro evropské sjednocení, je nebezpečím i pro národní stát.“
Souhlasíme, že je nutné, aby bylo obecné blaho obnoveno jako politická kategorie. Toho nelze docílit jinak, než změnou celého systému od pseudodemokracie k systému zodpovědné vlády, uvažující ne v horizontu příštích voleb a vlastního prospěchu, ale v horizontu překračujícím lidský život a myslícím na budoucnost. Císař a král Karel před koncem své vlády řekl: „Republika je dobrá věc, ale politické strany vždy budou hájit v prvé řadě své vlastní zájmy, ale kdo bude dbát o zájmy státu jako celku?“

Dbát o zájmy státu jako celku znamená, vrátit do politiky obecné blaho jako politickou orientaci. To v současném systému zastoupení občanů pouze politickými stranami je problematické. Občan je zastoupen pouze jako jednotlivec, ale nemá žádné politické zastoupení jako příslušník profesní nebo sociální skupiny. To umožňuje politickým stranám předložit program, ve kterém mohou slíbit každé sociální nebo profesní skupině něco, přičemž předem vědí, že plnění slibů je nevynutitelné. Jejich nesplněním riskují nanejvýš neúspěch v příštích volbách, ale co získaly, ti jim zůstane. Politické strany nejsou závislé na svých voličích a výsledku voleb, ale na finančních prostředcích, protože potřebují, aby jejich sekretariát a volební kampaň někdo zaplatil a ten někdo je ochoten to v kapitalistické ekonomice učinit jen s podmínkou, že se mu investice mnohonásobně vrátí, anebo již dokonce dostal předplaceno, např. v privatizaci. Korupce a organizovaný zločin na nejvyšších stupních politické a státní sféry se tak staly neoddělitelnými atributy demokracie.

Naší představou ale není stát, jehož atributy je korupce na nejvyšších místech politické a státní sféry, ale stát, sloužící svým občanům, garantující právo na majetek, jeho užívání a přiměřený zisk, stejně jako na spravedlivou mzdu a zabezpečení v nemoci a stáří, stát, garantující vnitřní i vnější bezpečnost svých občanů, funkční, spravedlivou a nezávislou justici.

K dosažení žádoucího stavu považujeme za potřebnou změnu politické struktury státu. K tomu považujeme za potřebná následující opatření:

1.Politický systém je třeba změnit tak, aby občan byl zastoupen nejen jako jedinec s určitým názorem politickými stranami, ale také jako člen své společenské skupiny. K tomu by mohla napomoci jistá změna obsazování křesel v senátu. Ten by měl být obsazován nikoliv na základě voleb, neboť v tom případě je zde poslanecká sněmovna na druhou, ale jeho členové by měli být jmenováni hlavou státu na základě výsledků jejich občanského a pracovního života.

2.Vládu občany, o jejímž složení by nerozhodoval výsledek voleb, ale odbornost a mravní úroveň jejích členů. Vládu a její jednotlivé členy má právo jmenovat i odvolávat hlava státu, které se předseda vlády také za její výkon zodpovídá. Tím by byla politickým stranám odňata možnost disponovat v případě obsazení vládních křesel se státními prostředky ve prospěch svůj nebo sponzorů, kterým jsou zavázané, zejména pokud jde o státní zakázky. Vláda by však nebyla na poslanecké sněmovně a senátu nezávislá, vládnout může pouze na základě zákonů schválených parlamentem.

3.Považujeme za nutné zdůraznit, že zajištění zodpovědného jmenování členů vlády ani soudců na základě odbornosti a morálního kreditu nelze nijak zabezpečit v současném zřízení – např. tím, že by je jmenoval president republiky, neboť ten je (téměř) stejně aktivním účastníkem stranicko-politického života jako ostatní politici, musí usilovat o zvolení a znovuzvolení, k čemuž nutně potřebuje zajištění podpory existujících politických sil. Tato závislost presidenta na politických stranách, resp. sponzorech se přímou volbou presidenta spíše zvětší než zmenší. V žádném případě pak president nemůže garantovat nezávislost orgánů činných v trestním řízení na aktuálním rozložení politických sil.

Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska je přesvědčena, že systémové řešení změny politického systému není možné bez reintronizace panovníka. Proto považuje za nezbytné, aby bylo obnoveno Království české s jeho korunními zeměmi. Současná naše politická situace ukazuje, že je nanejvýš pravdivý výrok JCKV Františka Josefa I „Panovník je povinen chránit své národy před jejich politiky“ a že je taková ochrana potřebná.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: