Článek

Prohlášení Koruny České k odvolání ministra Pospíšila

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je krajně udivena rychlostí, s níž byl odvolán ministr spravedlnosti. Ještě více nás však znepokojuje, že důvodem pro tuto bleskovou akci je nejspíše snaha o ovlivňování personálního obsazení klíčových funkcí státního zastupitelství. Aktuální události opět ukazují, že jedním z hlavních problémů boje s korupcí a jinou závažnou hospodářskou kriminalitou je zasahování politiků do vyšetřování, zejména pak v případech, kdy dochází k propojování ekonomické kriminality s politickou sférou.

KČ je přesvědčena, že jediné systémové řešení tohoto problému spočívá v tom, že vyšetřování takovýchto případů bude zcela odděleno od sféry volených politiků.

KČ proto považuje za nezbytné, aby ihned po obnovení monarchie byla zřízena Královská vyšetřovací služba (KVS), která

bude přímo podřízena pouze panovníkovi, jenž bude garantovat její nezávislost (plně v duchu zásady JCKV Františka Josefa I „Panovník je povinen chránit své národy před jejich politiky“),

jmenovat a odvolávat ředitele KVS,

schvalovat jmenování a odvolání dalších vedoucích funkcionářů KVS

schvalovat hlavní směry rozvoje KVS a

dohlížet na jejich dodržování,

 bude vyšetřovat takové případy závažné hospodářské, případně i násilné kriminality, u nichž bude byť i jen stín podezření, že by mohly být spojeny s činností aktivního nebo i bývalého člena politické sféry, ať už na úrovni celostátní, krajské nebo obecní,
bude oprávněna převzít od ostatních vyšetřovacích útvarů ty případy, u nichž to uzná za vhodné nebo potřebné.

Ze stejných důvodů, které svědčí pro zřízení Královské vyšetřovací služby, považuje KČ za nutné, aby bylo z působnosti Ministerstva spravedlnosti a vlády vyjmuto státní zastupitelství a po transformaci na Královskou prokuraturu převedeno do přímé gesce panovníka, aby i v tomto případě byla zaručena nezávislost tohoto orgánu na volených politicích.

KČ považuje za nutné zdůraznit, že zajištění nezávislosti obou výše navrhovaných institucí nelze nikterak zabezpečit v současném zřízení – např. tím, že by byly podřízeny presidentu republiky, neboť ten je (téměř) stejně aktivním účastníkem stranicko-politického života jako ostatní politici, musí usilovat o zvolení a znovuzvolení, k čemuž nutně potřebuje zajištění podpory existujících politických sil. V žádném případě proto president nemůže garantovat nezávislost orgánů činných v trestním řízení na aktuálním rozložení politických sil.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: