Článek

Působení rakouských monarchistů v roce 2018

V projevu na XXVII. generálním sněmu KČ vystoupila jako host Nicole Fara, předsedkyně rakouské monarchistické organizace Černožlutá aliance, a ve svém projevu představila činnost monarchistů v Rakousku v uplynulém roce.

Vážené dámy a pánové, milí příznivci monarchie.

Ráda bych Vám opět poděkovala za Vaše pozvání na generální sněm Koruny České. Je pro mě velkou ctí, že jsem mohla přijet do Prahy, odkud pochází rodina mého dědečka. Jmenuji se Nicole Fara, ovšem jsem rozená Kollin – mé dívčí jméno je odvozeno od známého českého a mimochodem historicky významného města. V Rakousku jsem předsedkyní Černožluté aliance, organizace, sdružující rakouské monarchisty. Považujeme se za politické hnutí, jehož cílem je demokratickou cestou změnit rakouské státní zřízení z republiky na monarchii. Samozřejmě s tím, že neusilujeme o obnovu monarchie v její historicky původní, čisté podobě, nýbrž o zavedení smíšené formy státního zřízení, která by funkčně spojila prvky monarchie a republiky v duchu osvědčené praxe tak, jak je to dnes běžné i v jiných evropských monarchiích. A že to ani v Rakousku není nic nemožného, ukazují počty zastánců monarchie ještě dlouho po jejím rozbití: například v roce 1938 bylo v Rakousku 1,2 milionů registrovaných legitimistů. A ještě v 60. letech zůstávalo například Tyrolsko s 15 000 příznivci monarchie spolkovou zemí, jež byla nejsilněji prodchnuta monarchistickými principy!

Jak by mohla vypadat takováto ústavní změna v Rakousku, to podrobně popsal Mgr. et Mgr. Dr. Ernst Denck ve své přednášce v rámci 1. evropské konference monarchistů, která proběhla dne 3. 11. ve vídeňském Parkhotelu Schönbrunn.

Rok 2018 se i v Rakousku nesl ve znamení vzpomínkových akcí. Za všechny jmenujme alespoň tyto:

  • 80. výročí obsazení Rakouska Hitlerem: „Šlechta a anšlus“, přednáška konaná 22. března ve Vídni a 28. dubna v Salcburku. Přednášející: Petr, hrabě zu Stolberg-Stolberg

  • 50 let Pražského jara: přednáška s názvem „Komunismus: Ideologie opovrhující člověkem a fatální důsledky jejího rovnostářství“ proběhla koncem května v Innsbrucku a následně v půli června ve Vídni. Přednášející: Inge Thürkaufová, Mgr. Rainer Stepan

  • „100 let interregna již stačilo“: 1. celoevropská konference monarchistů dne 3. listopadu

Jak silné pozice má komunismus v Rakousku i v dnešních dnech, o tom svědčí mimo jiné i skutečnost, že letos jsme poprvé museli pro naši vídeňskou akci požádat dokonce o policejní ochranu. Například na Facebooku byla přednáška „Komunismus včera a dnes“ intenzivně bojkotována – umístěním symbolu gilotiny, komunistickými hesly a artefakty. Státní orgány ihned poté souhlasily s umístěním policejní hlídky před vchod do kavárny. Naštěstí však k žádnému incidentu nedošlo.

Mimo to jsme opět i v ostatních spolkových zemích zorganizovali propagační akce – na ulici jsme postavili informační stánek a v rámci policií povolené manifestace jsme pomocí megafonu oslovovali veřejnost. Tím jsme o sobě dali vědět zejména mladým lidem a obraceli jejich pozornost na problematiku monarchie. Ve sdělovacích prostředcích, a to platí především pro televizi, jsme však stále ještě zdaleka nedosáhli toho, aby se problematika monarchie prezentovala seriózním způsobem. V průběhu nedávného diskusního fóra například arcivévoda Ulrich četl ve tvářích účastníků nepřehlédnutelný despekt. Na pouhé vyslovení výrazu „monarchie“ mnozí z nich reagovali smíchem či obraceli oči v sloup. Dr. Ulrich von Habsburg-Lothringen hovořil o nezbytnosti zorganizovat v Rakousku referendum, v němž by se obyvatelstvo vyjádřilo, zda státním zřízením Rakouska má být monarchie nebo republika. Jeho konání mimochodem uvedl již císař Karel ve své abdikační listině jako jednu z podmínek, za nichž je ochoten se vzdát výkonu státní moci.

Zcela odlišný průběh měla diskuse se čtyřmi účastníky na téma „Potřebuje svět více aristokracie?“, jíž se účastnil Petr hrabě zu Stolberg-Stolberg. Skončila totiž naprosto překvapivým uznáním faktu přítomnými republikány, že císař je pro Rakousko jen a pouze pozitivním přínosem. A jednomyslným přáním znovunastolení monarchy. O výsledku této diskuse však bohužel nebyla veřejnost sdělovacími prostředky informována.

V Bad Ischlu jsme od starosty města osobně poprvé v historii dostali příslib, že po dobu konání „císařského týdne“ budeme smět provozovat prodejní stánek. Ten byl po finanční stránce velkým přínosem, a proto budeme o jeho povolení usilovat i v příštích letech.

Nyní bych ráda pohovořila o několika důležitých referátech o kongresu, které byly v německém jazyce zveřejněny na Gloria TV a které si lze poslechnout, respektive které lze shlédnout v nekrácené verzi. Shrnutí jsem poslala Dr. Nohelovi, snad zvládne zajistit jejich překlad.

Z úst Mgr. et Mgr. Dr. Denka zazněla během konference monarchistů 3. 11. ve Vídni i tato slova: Vyhlášení republiky před 100 lety bylo možné pouze díky zcela flagrantnímu porušení tehdy platné ústavy. Zrod republiky tedy byl ve své podstatě nelegálním aktem, a poněvadž až do dnešních dnů neproběhlo referendum, naše republika dosud postrádá legitimitu.

Na konferenci dorazili zástupci četných monarchistických uskupení z mnoha zemí Evropy, jako např. z Bulharska, Rumunska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Německa a dalších. Hovořili nejen o problémech, ale i možnostech, jak ve svých zemích politicky znovu etablovat monarchistický odkaz. Přítomen byl také zástupce Mladé ÖVP a ve svém projevu nás ujišťoval o intenzivní spolupráci, zmínil se dokonce o případném spojení ÖVP a nás, monarchistů, pro něž by on osobně určitě zvedl ruku. Konference byla doslova nabita zajímavými přednáškami a živými diskusemi. Nechyběly ani užaslé obličeje zahraničních hostů, pro něž bylo obrovským překvapením slyšet, že v Rakousku je našimi médii monarchistické hnutí rádo líčeno jako ilegální aktivity několika jedinců naprosto odtržených od reality, přičemž jakékoliv výhody císařsko-královské adaptace ústavy jsou pokaždé vehementně popírány. Přitom je ale objektivně prokazatelnou skutečností, že HDP evropských monarchií je vyšší než HDP, které na našem kontinentu vykazují republiky (zdroj: Börsenkurier 12/2016). Krátký příspěvek na aktuální téma přednesl rovněž Mgr. Christian Zeitz z vídeňského Svazu akademiků. Jednalo se konkrétně o Globální pakt OSN o migraci a o naléhavou nutnost jej odmítnout. Pro úplnost dodávám, že naše vláda tak nedávno skutečně učinila.

Dr. Albert Pethö ve své přednášce upozornil na to, že poraženými v první světové válce byli všichni kromě USA, jimž tato válka umožnila nastolit svou hegemonii zejména ve vztahu k Evropě.

Dr. Rudolf Novak, lektor na univerzitě v Budapešti a zároveň autor knihy „Mayerlinská síť“, osvětlující některé dosud neznámé souvislosti posledních dní života korunního prince Rudolfa, pohovořil o 3. listopadu 1918. Již toho dne bylo totiž zřejmé, že za prvé Rakousko-Uhersko válku prohrálo a za druhé, že dny existence dosavadního mocnářství jsou sečteny, neboť c. a k. armáda, páteř habsburské monarchie, toho dne podepsala příměří.

Arcivévoda Ulrich poté vysvětlil, proč bylo důležité usilovat o zrušení vyhaslého zákona, zakazujícího Habsburkům kandidovat na úřad spolkového prezidenta, což se podařilo v roce 2010, a o nesmyslnosti zrušení šlechtických titulů.

Petr hrabě zu Stolberg-Stolberg ve svém vystoupení o významu šlechty v současnosti uvedl, že šlechtický titul znamená daleko více než jen pouhé jméno, je to významný nosný prvek dějinné identity a jako takový je právem dnešní občanské společnosti. V tomto smyslu tedy byla naše občanská společnost tím, že jí bylo nalháváno, jak je šlechtictví dávno překonané, okradena o své historické a kulturní dědictví.

Mezi nejrůznějšími podněty, nadnesenými účastníky konference, zazněl mimo jiné i návrh založit nadnárodní organizaci, která by zastřešovala všechna evropská monarchistická hnutí, a také, že by takovýto kongres měl proběhnout i v příštím roce. V roce 2019 bychom tedy rádi vyhradili maximální možný prostor problematice spolupráce mezi evropskými sdruženími patřícími do téhož názorového proudu.

Přimlouvala bych se za to, aby se Koruna česká a Černožlutá aliance dohodly na společné akci alespoň jednou za rok. Místo by mohlo být střídavě Praha nebo Vídeň.

Děkuji Vám za pozornost

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: