S T A N O V Y

politické strany

Koruna Česká (monarchistickástrana Čech, Moravy a Slezska)

IČO: 44266740, číslo registrace MVČR: VSC/1-3275/91,

projednané a schválené usneseními generálníchsněmů KČ,

poslední aktualizace: dne 29. listopadu 2014v Praze

Preambule

 

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vyjadřuje hlubokou úctu bývalé opoziční skupině České děti, která v roce 1988 vydala manifest vyhlašující obnovu Českého království. Tento akt považuje za počátek organisovaného monarchistického politického hnutí v podmínkách republikánské formy českého státu a výzvu, kterou s veškerou ctí a odpovědností bude rozvíjet a realizovat.

 

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) představuje politickou stranu reprezentující zájmy a práva všech, kteří považují český stát za svoji vlast. Ve svých cílech, zásadách a činnosti navazuje na více než tisícileté pozitivní tradice české státnosti, neodmyslitelně spjaté s existencí monarchie a společenskou morálkou založenou na křesťanské víře. Ústavními a demokratickými prostředky směřuje k zachování, rozmnožení a ochraně všech historicky vzniklých a vznikajících kulturních hodnot v kontextu evropské civilizační spolupatřičnosti; zejména těch, které podporují důsledné uplatňování lidských práv a svobod, vysokou společenskou morálku a zodpovědnost každého jednotlivce, stejně jako politickou, ekonomickou a sociální stabilitu a prosperitu.

Hlava I.
úvodní ustanovení

Čl. 1: Název a zkratka politické strany:

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), ve zkratceKČ.

Čl. 2: Sídlo politické strany:

Senovážné náměstí 24, 110 00  Praha 1.

Čl. 3: Rozsah působnosti politické strany:

Na území českého státu.

Čl. 4: Předmět činnosti politické strany:

Politické působení v souladu se zákonem č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlava II.
základní programové zásady KČ

Čl. 5: programové ZÁSADY KČ:

5.1   být státotvornou, morálně silnou a důslednou politickou stranou;

5.2   prosazovat politiku jako službu společnosti k její trvalé stabilitě a soudržnosti;

5.3          účelně restrukturalizovat orgány a instituce státní moci;

5.4          zajistit bezpečnost a zvýšit mezinárodní prestiž českého státu;

5.5   podílet se na morální, politické, právní, sociální a kulturní obrodě společnosti;

5.6   vždy obhajovat lidská práva, svobodu a důstojný život pro každého člověka;

5.7   rehabilitovat hodnoty vzniklé během tisícileté existence české státnosti;

5.8          vždy považovat životní prostředí za nedílnou součást našeho kulturního bohatství;

5.9          důsledně prosazovat rovnoprávnost, ochranu a rozvoj všech forem vlastnictví;

5.10           prosazovat české zájmy v procesu evropské integrace;

5.11           důsledně se řídit morálními principy křesťanství;

5.12           obnovit demokratickou cestou konstitučně monarchistickou formu českého státu.

 

Hlava III.
členství v KČ, práva a povinnosti členů

Čl. 6: členství v KČ:

6.1   Členem KČ se může stát každýčeský státní občan, který:

-     je starší 18 let;

-     je morálně a trestně bezúhonný;

-     není členem jiné politické strany nebo politického hnutí;

-     souhlasí se stanovami a programem strany;

-        podá k předsednictvu KČ řádně vyplněnou přihlášku;

-        nebyl placeným funkcionářem KSČ a SSM nebo zaměstnancem či příslušníkem 2. nebo 10. Správy StB ani příslušníkem Lidových milicí.

6.2 Členstvívzniká rozhodnutím předsednictva KČ, po vyjádření příslušného hejtmana, resp. místní nebo místně příslušné regionální společnosti, a po uhrazení členského příspěvku. Zemský hejtman a jemu podřízené organizační složky mají na vyjádření 30 dní, pokud se nevyjádří, může předsednictvo rozhodnout na základě vlastního uvážení.

 

Čl. 7: Práva a povinnosti členů KČ:

7.1          Člen KČ má právo:

-     působit ve prospěch strany v oblasti, která je mu profesně či zájmově nejbližší;

-     podílet se na činnosti strany a na rozšiřování a zkvalitňování její členské základny;

-     být včas informován o všech otázkách týkajících se činnosti strany a vlastních úkolů;

-     volit a být volen do všech orgánů KČ;

-     pravidelně se zúčastňovat stanovených jednáníorgánů strany, jichž je členem;

-     navrhovat všem orgánům KČ své připomínky a náměty;

-     zvolit si příslušnost k Místní společnosti KČ (každý člen může v jeden čas příslušet toliko k jedné místní společnosti, tuto příslušnost může člen svým rozhodnutím jedenkrát v kalendářním roce změnit).

7.2          Člen KČ je povinen:

-     důsledně respektovat platné zákony českého státu, stanovy a program KČ;

-     trvale dbát o svoji bezúhonnost a dobré jméno KČ na veřejnosti;

-     plnit úkoly vyplývající z jednotlivých usnesení a rozhodnutí orgánů strany;

-     řádně platit členské příspěvky do termínu dle stanov;

-     chránit členský průkaz před ztrátou, poškozením nebo zneužitím.

7.3       Kandidát do voleného orgánu Koruny Českévypracuje zprávu o svém členství, funkcích nebo jiné službě ve prospěch jiných společenských organizací a spolků politických subjektů než je Koruna Česká, a to před i po roce 1989 nebo uvede, že takovéto skutečnosti neexistují. Tuto zprávu přečte svým voličům na příslušném sněmu či schůzi a odevzdá k archivaci. Jestliže se po jeho zvolení věrohodně zjistí, že zpráva byla nepravdivá nebo v důležitých bodech neúplná, získaný mandát funkcionáře je tím zpochybněn a musí být na základě nově podané aktualizované zprávy revidován nejbližším sněmem či schůzí odpovídající kompetenční úrovně, jinak zaniká.

 

Čl. 8: pozastavení, obnovení, zánik členství v KČ a vyloučení z KČ:

8.1Předsednictvo KČ může pozastavit členství:

-        členovi, který o to písemně, nebo prostřednictvím elektronické pošty požádá;

-        členovi, který neuhradí v řádném termínu členský příspěvek (do jejich zaplacení);

-        členovi, u něhož probíhá řízení o vyloučení (do ukončení řízení);

8.2Obnoveníčlenství schvaluje předsednictvo KČ na základě žádostipodané písemně, nebo prostřednictvím elektronické pošty;

8.3Členství v KČ zanikne v případě, že:

-    dojde kúmrtí člena;

-     člen ztratí způsobilostk právním úkonům;

-     se člen rozhodne členství ukončit a svérozhodnutí sdělípředsednictvu KČ;

8.4Člena KČ může vyloučit předsednictvo na návrh jiného člena, nebo na základě vlastního uvážení pokud:

-        se člen hrubě proviní proti zásadámmonarchismu nebo proti zásadám, zájmům, programu či stanovám KČ;

-        člen hrubě poškodí dobré jméno KČ nebo neplní stanovami uložené povinnosti;

-        člen opakovaně neuhradí členské příspěvky v termínu dle stanov.

8.5 Proti rozhodnutí předsednictva KČ o vyloučení se lze odvolat prostřednictvím Dohlédací komise ke Generálnímu nebo Mimořádnému sněmu. Pokud se vyloučený člen takto odvolá, platí, že je jeho členství pozastaveno až do rozhodnutí příslušného sněmu.

8.6V případě, že vyjde najevo, že člen nesplňoval podmínky pro vznik členství ve smyslu čl. 6.1 a násl. stanov, konstatuje předsednictvo KČ svým usnesením, že jeho členství je od počátku neplatné.

 

Čl. 9: Členská legitimace KČ:

Členská legitimace je dokladem příslušnosti člena ke straně a je majetkem KČ. V případě pozastavení, zániku členství nebo vyloučení člena musí být zaslána na adresu sídla strany, neboodevzdána osobně členu předsednictva.

 

Čl. 10: Čestné členství, čestné předsednictví v KČ a přispívající sympatizanti

10.1Čestné členství nebo čestné předsednictví v KČ může být uděleno předsednictvem KČ kterémukoli českému státnímu občanovi, nebo občanu jiného státus jeho souhlasem, čestné předsednictví nemůže zastávat více osob současně;bývalému členu strany lze čestné členství udělit in memoriam.

10.2Čestný člen i čestný předseda disponuje hlasem poradním - nemá hlasovací právo a nemůže být členem volených orgánů KČ;

10.3Statut čestného člena nebo čestného předsedy KČ zaniká ze stejných důvodů, jako zaniká členství dle těchto stanov. Čestné členství a předsednictví může být odňato předsednictvem ze stejných důvodů z jakých je možné vyloučení.

10.4Příznivec cílů strany, který se nechce stát jejím členem, může na základě přihlášky a schválení předsednictva získat statut přispívajícího sympatizanta.

10.5Přispívající sympatizant platí příspěvek ve výši řádného členského příspěvku, má stejná práva a povinnosti jako člen strany a výjimkou práva volit a být volen do stranických orgánů.

10.6Ustanovení o členství se na přispívající sympatizanty použijí přiměřeně.

Hlava IV.: Orgány strany

Čl. 11: Místní společnost KČ

(dále jen MS KČ) je základní organizační jednotkou strany;

                11.1    vzniká vyhlášením MS minimálně třemi členy a jejím schválením v předsednictvu KČ;

                11.2    rozvíjí činnost a politicky působí ve stanovených územníchobvodech;

                11.3    zaniká rozhodnutímpředsednictva KČ:

- na základě přijatého usnesení MS KČo ukončení činnosti;

- v případě porušení zásad monarchismu, dobrého jména, programu nebo stanov KČ;

-  poklesne-li počet členů MS po dobu šesti měsíců pod 3.

                11.4   Schůze MS KČ je nejvyšší orgán MS KČ, který:

- je svoláván předsednictvem MS KČ podle potřeby, minimálně však 1 x za rok;

- volí předsedu, místopředsedu, sekretáře, případně další členy předsednictva MS nebo svého zástupce v Předsednictvu RS na dané období;

- si může vyhradit jmenování svého zástupce v Předsednictvu RS;

                11.5 Předsednictvo MS KČ:

- řídí činnost MS KČ ve svémúzemním obvodu;

- připravuje podklady pro schůze MS KČ;

- zasílá zápis z každé schůze MS KČ předsednictvu strany;

- je tvořeno předsedou, místopředsedou a sekretářem MS KČ;

- může být i vícečlenné, rozhodne-li o tom schůze MS;

- svolá schůzi MS KČ, požádá-li o to aspoň jedna třetina členů MS KČ;

11.6 Předseda MS KČ:

- je zodpovědný za rozvoj činnosti MS KČ;

- jedná jménem strany ve všech otázkách týkajících se činnosti příslušné MS KČ;

- řídí schůze MS KČ

- v případě rovnosti hlasů při hlasování na schůzi MS KČ má rozhodovací pravomoc;

- může pověřit některého člena MS, aby jej jednorázově nebo trvale zastupoval na jednání Předsednictva RS, pokud si schůze MS nevyhradí působnost zvolit svého zástupce v Předsednictvu RS;

                11.7 MístopředsedaMS KČ:

- zastupuje předsedu MS KČ v dohodnutém, v případě nutnosti i v celém rozsahu jeho kompetencí;

11.8 Sekretář MS KČ:

- udržuje kontakty s ostatními MS KČ,příslušným zemským hejtmanema Generálním sekretářem;

- vede evidenci členů MS KČ;

 

Čl. 12: Zemské společnosti KČ

(dále jen ZS KČ):

12.1       ZS KČ je vyšší organizační jednotkou strany, kterározvíjí činnost a politicky působí v historických zemských Koruny české, kterými jsou Čechy, Morava a Slezsko, v případě pochybností o územní příslušnosti MS ke konkrétní historické zemi určí příslušnost předsednictvo. ZS tvoří všechny zemsky příslušnéMS KČ.

12.2       Vznik a zánik ZS KČ:

- ZS KČ vzniká vyhlášením tohoto aktu v usnesení předsednictva KČ za předpokladu, že se na jí vymezeném území nachází alespoňjedna MS KČ;

- ZS KČ zaniká vyhlášením tohoto aktu v usnesení Sněmu ZS KČ nebo na základě zániku všech MS KČ v daném územním obvodu.

12.3       Sněm ZS KČ je nejvyšším orgánem ZS KČ, který:

- seschází podle potřeby;

- schvaluje informační zprávu hejtmana, případně i zprávy předsedů MS KČ;

- schvaluje usnesení k rozvoji politické a další činnosti v rámci svého územního obvodu v souladu s programem a stanovami KČ;

- volí a hejtmana v roce, kdy zasedá volební generální sněm, nebo mezi volebními sněmy, pokud je třeba provést novou volbu. Pokud ZS hejtmana v tomto roce nezvolí, může ho zvolit část pléna gen. sněmu, reprezentující příslušnou zemskou společnost, v období mezi sněmy může hejtmana dočasně zvolit předsednictvo;

-volí hejtmana v roce, kdy zasedá volební generální sněm, nebo mezi volebními sněmy, pokud je třeba provést novou volbu. Pokud ZS hejtmana v tomto roce nezvolí, může ho zvolit část pléna gen. sněmu, reprezentující příslušnou zemskou společnost, v období mezi sněmy může hejtmana dočasně zvolit předsednictvo.

 

12.4       Hejtman ZS KČ:

- je zodpovědný zarozvojčinnosti ZS KČ;

- jedná jménem strany ve všech otázkách týkajících se činnosti příslušné ZS KČ;

- svolává a řídí sněm ZS KČ;

- v případě rovnosti hlasů při hlasování na sněmu ZS KČ má rozhodovací pravomoc;

- je také povinen svolat sněm ZS KČ, požádá-li o to jedna třetina členů ZS KČ;

- může na sebou jmenované zástupce delegovat pravomocipro určité územní oblasti;

- český zemský hejtman, moravský zemský hejtman a slezský zemský hejtman jsou po dobu svého funkčního období stálýmičlenypředsednictvaKČ.

 

Čl. 13: Regionální společnost KČ

(dále jen RS KČ)

13.1   vzniká vyhlášením RS minimálně třemi MS KČ a jejím schválením v předsednictvu KČ;

13.2   rozvíjí činnost a politicky působí v územníchobvodech MS, jimiž je tvořena;

13.3 zaniká vyhlášením tohoto aktu v usnesenípředsednictva KČ:

- na základě přijatého usnesení RS KČ;

- v případě porušení zásad monarchismu, dobrého jména, programu nebo stanov KČ;

- poklesne-li počet MS pod 3.

                13.4   Schůze RS KČ je nejvyšší orgán RS KČ, který:

         - je svoláván předsednictvem RS KČ podle potřeby;

                13.5   Předsednictvo RS KČ:

         - řídí činnost RS KČ v jejím územním obvodu;

         - připravuje podklady pro schůze RS KČ;

         - zasílá zápis z každé schůze RS KČ předsednictvu strany;

- je tvořeno automaticky všemi předsedy územně příslušných MS KČ podobujejich funkčníchobdobív příslušných MS KČ, pokud se příslušná MS nerozhodne jinak;

         - volí ze svého středu předsedu RS KČ.

13.6   Předseda RS KČ:

- je zodpovědný za rozvoj činnosti RS KČ;

- jedná jménem strany ve všech otázkách týkajících se činnosti příslušné RS KČ;

- v případě rovnosti hlasů při hlasování na schůzi RS KČ má rozhodovací pravomoc;

- je povinen svolat schůzi RS KČ, požádá-li o to aspoň jedna třetina MS RS KČ;

 

Čl. 14: Generální sněm KČ

14.1       Generální sněm KČ je nejvyšším orgánem KČ, který:

- je svoláván a schází se 1 x ročně;

- je usnášeníschopný v případě, že o něm řádní členové KČ byli vyrozuměni nejpozději 1 měsíc před jeho konáním;

- volí předsednictvo KČ a dohlédací komisiKČ na dobu čtyřletého funkčního období(předseda je volen plénem generálního sněmu a automaticky se stává členem předsednictva), členové předsednictva jsou voleni maximálně na dvě po sobě jdoucí 4 letá volební období (prodloužení tohoto období pro jednotlivé členy může na návrh kteréhokoliv člena strany udělit pouze generální sněm a to 75% většinou hlasujících);

- může si vyhradit rozhodnutí o stanovení počtu místopředsedů KČ, o stanovení jejich pořadí nebo o jejich působnostech;

- můžev případě potřeby odvolat kteréhokoliv člena předsednictva KČ nebo dohlédací komise a zmocnit předsednictvoKČ k rozhodování o změně stanov KČ;

- potvrzuje ve funkcích na svém nejbližším zasedání následujícím po kooptaci kooptované členy předsednictva KČ s výjimkou jmenování generálního sekretáře;

- rozhoduje se souhlasem tří pětin přítomných členů o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným politickým subjektem nebo o změně právní formy KČ.

14.2       Generální sněm KČ schvaluje:

- program, cíle, hlavní úkoly strany, stanovy strany a jejich změny;

- zprávu předsedyKČ o činnosti strany a zprávu dohlédací komise;

- jednací a volební řád.

14.3       Závěry a usnesení celostátního generálního sněmu KČ jsou závazná pro všechny     

členy a orgány strany;

14.4       Mimořádný sněm KČ:

Mimořádný sněm KČ má stejnépravomoci jako generální sněm KČ a musí být svolán, rozhodne-li o tom předsednictvo KČ nebo požádá-li o to nejméně polovina MS KČ.

 

Čl. 15: Předsednictvo KČ:

15.1       Předsednictvo KČje voleno jako nejméně sedmičlennýřídící orgán KČ (6členů + generální sekretář), který:

- je statutárním orgánem strany;

- řídí v období mezi jednotlivými sněmy KČ činnost celé strany;

- zodpovídá za svoji práci sněmu KČ, který organizuje;

- předkládá sněmu KČ návrhy důležitých dokumentů strany;

- seschází na podnět předsedyKČ nebo nejméně třetiny členů Předsednictva (veškerá zasedání předsednictva strany jsou zasedáními veřejnými a je umožněn přístup na tyto zasedání kterémukoliv řádnému členu strany);

- vede evidenci všech členů a sympatizantů strany a evidenci všech MS a ZS KČ;

- vyhlašuje vznik, pozastavení, obnovua zánik členství, MS, RS aZS KČ;

- vymezuje a upravuje územní působnost MS a ZS KČ;

- je povinen na dobu svého funkčního období jmenovat hospodáře KČ a generálního   

  sekretáře KČ a vymezit jejich pravomoci;

- volí ze svého středu dva místopředsedy.

15.2       Předsednictvo KČ je jako kolektivní orgán oprávněno:

- vystupovat za KČ navenek, vést jednání a rozhodovat jménem celé strany;

- zřizovat sekretariáty a jiné orgány potřebné k realizaci činnosti KČ;

- uzavírat a ukončovat pracovní poměr zaměstnanců a stanovovat výši jejich platů;

- účastnit se prostřednictvím kteréhokoliv člena jednání všech orgánů MS, RS i ZS KČ;

- navrhovat a schvalovat kandidáty a konečnou podobu kandidátek pro veškeré volby;

- měnit výši členských příspěvků;

- rozhodnout o způsobu účasti na sněmu KČ;

-udělovat a odebírat členům KČ statut stálého hosta, jímž získá příslušný člen právo účastnit se aktivně všech zasedání předsednictva bez práva hlasovat;

- vymezovat zodpovědnost, stanovovat povinnosti a konkrétní úkoly svým členůma stálým hostům;

- stanovit počet místopředsedů KČ, jejich pořadí a jejich působnost, pokud o těchto věcech nerozhodl Generální sněm;

- kooptovat do svých řad další osoby s vymezením jejich pravomocí;

- jmenovat i z řad nečlenů členy odborných komisí KČ, vždy ale s jejich souhlasem;

- členové předsednictva jsou voleni maximálně na dvě po sobě jdoucí 4-letá volební období;

- prodloužení tohoto období pro jednotlivé členy může na návrh kteréhokoliv člena strany udělit pouze generální sněm a to 75% většinou hlasujících;

- veškerá zasedání předsednictva strany jsou zasedáními veřejnými a je umožněn přístup na tyto zasedání kterémukoliv řádnému členu strany;

- v případě po sobě následujících 3 neomluvených absencí člena předsednictva na zasedání je takovýto člen automaticky z předsednictva vyloučen;

- návrh na doplnění členů předsednictva v průběhu volebního období do plného stavu 9 členů podává kterákoliv MS prostřednictvím zápisu ze své schůze. Takovýto člen je předsednictvem delegován.

15.3       Zánik členství předsednictvu pro neomluvenou neúčast na zasedání

V případě po sobě následujících 3 neomluvených absencí člena předsednictva na zasedání je takovýto člen automaticky z předsednictva vyloučen.

 

Čl. 16: Členové předsednictva KČ:

16.1       Předseda KČ:

- vystupuje jménemKČnavenek;v záležitostech majícíchpovahu právních úkonů, jedná samostatně; podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu strany ke svému jménu a funkci připojí svůj podpis a případně i otisk razítka;

- svolává a řídí sněm KČ, jemuž předkládá zprávu o činnosti strany;

- svolává zasedání předsednictva KČ;

- rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování předsednictva KČ nebo sněmu KČ;

- v případě nutnosti nebo potřeby může delegovat úplně nebo částečně své pravomoci  

  na některého svého zástupce, popř. jiného člena předsednictva KČ;

- předseda je volen plénem generálního sněmu a automaticky se stává členem předsednictva.

16.2            MístopředsedaKČ:

-  vystupuje jménemKČ navenek v oblasti své působnosti určené Generálním sněmem nebo rozhodnutím Předsednictva;

- místopředsedové KČ jsou oprávněni jednat společně, nebo každý zvlášť spolu s alespoň jedním členem předsednictva, jde-li o zastupování KČ v záležitostech, které mají povahu právních úkonů; podepisují se tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu strany ke svému jménu a funkci připojí své podpisy a případně i otisk razítka.

- místopředseda je volen plénem generálního sněmu a automaticky se stává členem předsednictva

16.3       Český, moravský a slezský zemský hejtman:

- jsou voleni členy svých územních oblastí na volebním generálním sněmu KČ nebo na příslušném zemském sněmu.

16.4.     Generální sekretář KČ:

- se stává po svém jmenování předsednictvem KČ jeho členem,avšak bez hlasovacího

  právas hlasem poradním.

16.5       Další členové předsednictva KČ:

- jsou předsednictvem pověřeni úkoly na předsednictvem stanovenou dobu;

- mohou být také kooptováni předsednictvem KČ na návrh MS, RS, hejtmana nebo člena předsednictva.

 

Čl. 17: Odborné komise KČ 

(dále jen OK KČ) je předsednictvem KČ v libovolném počtu jmenovaný poradní orgán na stanovenou dobu a za stanoveným účelem.

 

Čl. 18: Dohlédací komise

(dále jen DK) plní funkci revizního a rozhodčího orgánu strany, který

18.1       je minimálně tříčlenný, ze svého středu si volí předsedu zodpovědného za jeho chod;

18.2       je volen sněmemKČ s platností na stanovené období;

18.3       rozhoduje o řádně podané stížnosti a spornézáležitosti;jeho závěr může být revidován pouze sněmem KČ;

18.4       předkládá sněmu KČ odvolání členů proti rozhodnutí předsednictva KČ o vyloučení;

18.5       kontroluje činnost a plnění povinností všech orgánů i členů KČ;

18.6       je povinen provést revizi hospodaření minimálně 1x do roka a to před účetní závěrkou;

18.7       jeho členové nemohou být členy předsednictvaKČ ani zaměstnanci KČ.

 

Čl. 19: Usnesení orgánů KČ, hlasování a volby:

19.1     Orgány KČ se usnášejí nadpoloviční většinou hlasůpřítomných členů (v případě předsednictva nejméně tří, z nichž nejméně jedem musí být předsedou nebo místopředsedou);

19.2     Orgány KČ jsou usnášeníschopné, bylo-li o jejich schůzi včas informováno;

19.3     V případech sněmů se považuje za včasnou lhůtu alespoň 30 dnípřed jeho konáníminformaci o datu a místě konání sněmu vystavit na informační internetové stránce KČ, nebo tuto informaci zaslat prostřednictvím elektronické pošty členům a MS, nebo tuto informaci zveřejnit prostřednictvím tištěných nebo elektronických materiálů strany;

19.4     Hlasování v KČ je veřejné, pokud si příslušný orgán neschválí v jednotlivé věci hlasování tajné;

19.5     Usnesení orgánů KČ jsou závazná pro všechny členy;

19.6     Usnesení vyšších orgánů KČ jsou závazná pro všechny orgány nižší;

19.7     Vyšší orgány KČ mají právo rušit usnesení nižších orgánů, jsou-li v rozporu s politickým programem, stanovami KČ nebo usneseními vyšších orgánů;

19.8     Kumulace funkcí v celé struktuře strany se připouští, pokud stanovy neurčují jinak;

19.9     o stanovené lhůtě pro výkon funkce ve volených orgánech KČ rozhoduje sněm KČ;

19.10  V případech majících povahu právních úkonů je oprávněn jménem KČ jednat samostatně předseda, nebo kterýkoliv z místopředsedů společně s dalším členem předsednictva KČ.

 

Hlava V.: zásady hospodaření KČ

 

Čl. 20: Zásady hospodaření KČ

20.1 KČ je právnickou osobou a za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Zdroje financování KČ tvoří příjmy podle platné právní úpravy, tzn.zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů;

20.2 Předsednictvo KČ je správcem majetku a vykonavatelem všech práv KČ. Sněmu KČ předkládá ke schválení zprávu o hospodaření strany. Každý kalendářní rok k 1.dubnupředkládá Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu;

20.3 Za vedení evidence o hospodaření KČ odpovídá hospodář KČ, který je oprávněn nakládat s prostředky strany v rozsahu vymezeném předsednictvem KČ.

 

Čl. 21: Členské příspěvky

Výši všech členských příspěvků upravuje předsednictvo KČ pro každý kalendářní rok. Termín pro uhrazení členského příspěvku je 31. března každého roku. V odůvodněných případech může na písemnou žádost člena, nebo z vlastního podnětučást nebo i celý příspěvek na daný kalendářní rok prominout.       

 

Hlava VI.: Závěrečná a přechodná ustanovení

 

Čl. 22: Zrušení KČ a způsob naložení s majetkovým zůstatkem

22.1 Koruna Česká může být zrušena:

- rozpuštěním strany na základě usnesení Sněmu KČ;

- pravomocným rozhodnutím soudu o rozpuštění strany;

22.2 Rozhodne-li sněm o dobrovolném rozpuštění KČ, je povinen jmenovat na návrh předsednictva KČ likvidátora, který bude ve své činnosti postupovat v souladu s platnými zákony;

22.3 Skončí-li likvidace majetkovým přebytkem, převede likvidátor tento přebytek ve prospěch předem domluvených charitativních aktivit v souladu s platnými zákony.

 

Čl. 23: Změny stanov KČ:

Změny Stanov KČ nabývají platnosti jejich schválením Generálním sněmem KČ a účinnosti dnem jejich registracepříslušným orgánem státní správy. Všechny schválené změny musejí být oznámeny příslušnému orgánu státní správy do patnácti dnů ode dne jejich schválení.

 

V Praze dne 29. listopadu 2014,

 

za politickou stranu Koruna Česká (monarchistickástrana Čech, Moravy a Slezska)

 

 

 

…………………………………………..

Mgr. Petr Nohel, předseda

  • 1